Tạo trang liên hệ cho Blogger - ANewTips

Tạo trang liên hệ cho Blogger - Online24h
Tạo trang liên hệ cho Blogger - Online24h

Online24h.TK xin hướng dẫn các bạn tạo một trang Contact ( Trang Liên Hệ ) trong Blogger để giúp cho trang Web của bạn thêm tuyệt vời hơn. Khi ai đó Gửi Tin Nhắn từ trang Contact bạn sẽ nhận được thư từ Email của mình.

Bước 1: Truy cập vào trang chỉnh sửa của Blogger

Bước 2: Nhấp vào Trang và Thêm Trang Mới
Bước 3: Chuyển chế độ xem HTML
Bước 4: Copy đoạn Code bên dưới và chỉnh lại đôi chút
Ok thế là xong Xuất Bản thôi.
<p>Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tư vấn hoặc báo cáo lỗi trong mẫu này</p>

<div class='ContactForm' id='ContactForm1'>
 <form name='cForm'>
  <div class='cArea'>
   <label>
    <input class='cInpt cName' id='ContactForm1_contact-form-name' name='name' type='text'/>
    <span class='n'>Name</span>
   </label>
  </div>
  <div class='cArea'>
   <label>
    <input class='cInpt cMail' id='ContactForm1_contact-form-email' name='email' type='email'/>
    <span class='n req'>Email</span>
   </label>
   <span class='h'>Vui lòng nhập đúng địa chỉ Email</span>
  </div>
  <div class='cArea'>
   <label>
    <textarea class='cInpt cMsg' id='ContactForm1_contact-form-email-message' name='message' rows='3'></textarea>
    <span class='n req'>Message</span>
   </label>
   <span class='h'>Điền nội dung bạn gửi</span>
  </div>
  <div class='cArea'>
   <input class='cBtn' id='ContactForm1_contact-form-submit' type='button' value='Gửi' />
  </div>
  <div class='cArea nArea'>
   <p class='cNtf' id='ContactForm1_contact-form-error-message'></p>
   <p class='cNtf' id='ContactForm1_contact-form-success-message'></p>
  </div>
 </form>
</div>

<script src='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/2271878333-widgets.js'></script>
<script>/*<![CDATA[*/ if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV1";window['blogger_blog_id'] = 'xxxxxx1412';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\xxxxxx1412','//www.yourDomain.com/','xxxxxx1412'); _WidgetManager._RegisterWidget('_ContactFormView', new _WidgetInfo('ContactForm1', 'footer1', null, document.getElementById('ContactForm1'), {'contactFormMessageSendingMsg': 'Đang gửi...', 'contactFormMessageSentMsg': 'Đã gửi thành công.', 'contactFormMessageNotSentMsg': 'Không gửi được. Hãy thử lại.', 'contactFormInvalidEmailMsg': 'Email không hợp lệ.', 'contactFormEmptyMessageMsg': 'Message không được trống.', 'title': 'Contact Form', 'blogId': '6756146247195666962', 'contactFormNameMsg': 'Name', 'contactFormEmailMsg': 'Email', 'contactFormMessageMsg': 'Message', 'contactFormSendMsg': 'Send', 'submitUrl': 'https://www.blogger.com/contact-form.do'}, 'displayModeFull')); var inputs = document.querySelectorAll('.widget input[type=text], .widget input[type=email], .widget textarea'); for (var i = 0; i < inputs.length; i++) { var input = inputs[i]; input.addEventListener('input', function() {var bg = this.value ? 'fl' : 'nfl'; this.setAttribute('data-text',bg);}); } /*]]>*/</script>

Chú Ý: Thay thế xxxxxx1412 thành ID Blog của bạn!

Cách lấy ID Blog chỉ cần Copy đoạn mã trên URL vào Blog của bạn.


Copyright © ANewTips

Getting Info...

About the Author

Sống hết mình chia sẻ mẹo vặt hay

3 nhận xét

 1. Tuyệt
 2. tương tác
 3. https://damongaming.blogspot.com/p/contact-us.html
  ko có CSS
Hãy Comment một cách văn minh. Cấm các hành vi chia sẻ Link chứa mã độc,....
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.