Share Bộ Code Icon SVG - ANewTips

<

Share Icon SVG

Hôm nay ANewTips sẽ chia sẻ đến các bạn bộ Code Icon SVG để các bạn có thể tùy chỉnh cho giao diện website của mình trở nên đẹp hơn. Bạn chỉ cần Copy đoạn Code và dán vào nơi bạn muốn nó xuất hiện hoặc thay thế Code Icon khác. Chúc bạn thành công.

Một số gói Icon chia sẻ được cấp phép theo Creative Commons (Attribution-ShareAlike 3.0 Unported), Khi bạn chia sẻ lại hãy nghi mã nguồn.

Thông tin giấy phép được kiểm tra lần cuối: ngày 13 tháng 1 năm 2022


Eon - Social Median and Contact Info

Credit: iconfinder.com/bombasticon

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,0,0,4.53,22.13L3,27.74a1,1,0,0,0,.27,1A1,1,0,0,0,4,29a.84.84,0,0,0,.27,0l5.91-1.65a1,1,0,0,0-.53-1.93L5.42,26.56l1.15-4.3a1,1,0,0,0-.1-.76A11,11,0,1,1,16,27a11.23,11.23,0,0,1-1.84-.15,1,1,0,0,0-1.15.82,1,1,0,0,0,.82,1.15A13,13,0,1,0,16,3Z'></path><path d='M15,11.21l-1.16-1.6a2.06,2.06,0,0,0-1.5-.84,2.08,2.08,0,0,0-1.62.6l-1.2,1.2a2.81,2.81,0,0,0-.8,2.08c0,1.77,1.36,4,4,6.6,3.09,3,5.23,4,6.69,4a2.7,2.7,0,0,0,2-.81l1.2-1.2a2,2,0,0,0-.24-3.11L20.8,17a2.09,2.09,0,0,0-1.83-.3l-1.49.47a.53.53,0,0,1-.26-.09,11.42,11.42,0,0,1-2.35-2.26.31.31,0,0,1,0-.11c.13-.44.35-1.15.5-1.64A2,2,0,0,0,15,11.21Zm1.29,7.63a2.33,2.33,0,0,0,1.75.2l1.54-.46,1.61,1.25L20,21c-.48.47-2.25.33-5.86-3.21-3-2.91-3.41-4.5-3.41-5.18A.89.89,0,0,1,11,12l1.28-1.19,1.18,1.65c-.16.49-.39,1.22-.51,1.65A2.12,2.12,0,0,0,13,15.51,11.24,11.24,0,0,0,16.33,18.84Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Zm8.55,6.09A11,11,0,0,1,27,15.82a18.76,18.76,0,0,0-7.81-.45c-.27-.65-.56-1.29-.85-1.92A18.74,18.74,0,0,0,24.55,9.09ZM16,5a11,11,0,0,1,7.16,2.66,16.54,16.54,0,0,1-5.72,4,40.39,40.39,0,0,0-3-4.78l-.27-.36a1,1,0,0,0-1.4-.19,1,1,0,0,0-.2,1.4l.26.33a36.45,36.45,0,0,1,2.68,4.29A34,34,0,0,1,5.29,13.54,11,11,0,0,1,16,5ZM5,16c0-.16,0-.31,0-.46H6.14a33.14,33.14,0,0,0,10.31-1.39c.27.56.52,1.11.76,1.69a17,17,0,0,0-7.81,5.3,1,1,0,0,0,.75,1.66,1,1,0,0,0,.76-.34A14.88,14.88,0,0,1,18,17.74,46.18,46.18,0,0,1,19.77,24c.14.71.27,1.43.38,2.14A10.82,10.82,0,0,1,16,27,11,11,0,0,1,5,16Zm17,9.2c-.09-.52-.18-1.05-.28-1.57a48.35,48.35,0,0,0-1.8-6.32,17.1,17.1,0,0,1,6.9.54A11,11,0,0,1,22,25.2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.53,17.4l-4.64-2.9,4.64-2.9a1,1,0,0,0,0-1.7l-6-3.75a1,1,0,0,0-1.06,0L16,9.57,10.53,6.15a1,1,0,0,0-1.06,0l-6,3.75a1,1,0,0,0,0,1.7l4.64,2.9L3.47,17.4a1,1,0,0,0,0,1.7l6,3.75a1,1,0,0,0,1.06,0L16,19.43l5.47,3.42a1,1,0,0,0,1.06,0l6-3.75a1,1,0,0,0,0-1.7ZM16,17.07,11.89,14.5,16,11.93l4.11,2.57Zm6-8.89,4.11,2.57L22,13.32l-4.11-2.57Zm-12,0,4.11,2.57L10,13.32,5.89,10.75Zm0,12.64L5.89,18.25,10,15.68l4.11,2.57Zm12,0-4.11-2.57L22,15.68l4.11,2.57Z'></path><path d='M19.49,23.74,16,25.83l-3.49-2.09a1,1,0,0,0-1,1.72l4,2.4a1,1,0,0,0,1,0l4-2.4a1,1,0,1,0-1-1.72Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3C8.83,3,3,8.38,3,15a11.26,11.26,0,0,0,2.17,6.63A1,1,0,1,0,6.8,20.46,9.23,9.23,0,0,1,5,15C5,9.49,9.93,5,16,5S27,9.49,27,15,22.07,25,16,25a11.92,11.92,0,0,1-3.36-.48,1,1,0,0,0-.88.16L10,26V23.92a1,1,0,0,0-2,0V28a1,1,0,0,0,.55.89,1,1,0,0,0,1-.09l3-2.23A13.66,13.66,0,0,0,16,27c7.17,0,13-5.38,13-12S23.17,3,16,3Z'></path><path d='M8.45,19.89l5.35-2.67L15.59,19a2,2,0,0,0,2.82,0l6.3-6.29a1,1,0,0,0-1.16-1.6L18.2,13.78,16.41,12a2,2,0,0,0-2.82,0l-6.3,6.29A1,1,0,0,0,8,20,.93.93,0,0,0,8.45,19.89ZM15,13.41l2.29,2.3,0,0a.62.62,0,0,0,.17.11.51.51,0,0,0,.16.09l.17,0a.68.68,0,0,0,.2,0,1,1,0,0,0,.17,0,.56.56,0,0,0,.21-.06h0l.49-.24L17,17.59l-2.29-2.3,0,0a1.22,1.22,0,0,0-.19-.12.71.71,0,0,0-.15-.08l-.18,0A.65.65,0,0,0,14,15a1,1,0,0,0-.17,0,.56.56,0,0,0-.21.06h0l-.49.24Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M26.28,9.58A6.64,6.64,0,0,0,19.65,3H10a1,1,0,0,0-1,.84L5.58,25.29a1,1,0,0,0,.23.8,1,1,0,0,0,.76.36H10.7l-.22,1.39a1,1,0,0,0,1,1.16h4.65a1,1,0,0,0,1-.83l1-6.11h3.15a7.46,7.46,0,0,0,7.43-7.45v-.28A5.87,5.87,0,0,0,26.28,9.58ZM10.85,5h8.8a4.64,4.64,0,0,1,4.51,3.61,5.68,5.68,0,0,0-1.32-.15H14.5a1,1,0,0,0-1,.84L12.91,13a1,1,0,0,0,2,.32l.46-2.88h7.49a3.87,3.87,0,0,1,1.4.27,6.47,6.47,0,0,1-6.4,5.69H13.22a1,1,0,0,0-1,.83L11,24.45H7.74Zm15.86,9.61a5.46,5.46,0,0,1-5.43,5.45h-4a1,1,0,0,0-1,.83l-1,6.11H12.64l.22-1.39h0l1.2-7.19h3.78A8.46,8.46,0,0,0,26,12.1a3.82,3.82,0,0,1,.71,2.23Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M30,12a5.71,5.71,0,0,0-5.31-5.7C18.92,6,13.06,6,7.33,6.28,4.51,6.28,2,9,2,12a43.69,43.69,0,0,0,0,8.72,5.32,5.32,0,0,0,5.28,5.33h0q4.35.24,8.72.24t8.67-.23A5.34,5.34,0,0,0,30,20.8,31.67,31.67,0,0,0,30,12Zm-2,8.63a.49.49,0,0,0,0,.12,3.36,3.36,0,0,1-3.39,3.34,166,166,0,0,1-17.28,0A3.36,3.36,0,0,1,4,20.65a42,42,0,0,1,0-8.47.45.45,0,0,0,0-.11A3.78,3.78,0,0,1,7.38,8.28c2.86-.13,5.74-.19,8.62-.19s5.76.06,8.62.19h.05c1.71,0,3.33,1.84,3.33,3.79a.76.76,0,0,0,0,.15A30.11,30.11,0,0,1,28,20.61Z'></path><path d='M20.79,15.51l-7.14-3.68a1,1,0,1,0-.92,1.78l5.43,2.79-4,2.07V16.4a1,1,0,0,0-2,0v3.72a1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,.46-.11l7.14-3.72a1,1,0,0,0,.54-.89A1,1,0,0,0,20.79,15.51Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M28,12H26V9.5A7.5,7.5,0,0,0,18.5,2h-9A7.5,7.5,0,0,0,2,9.5V19a1,1,0,0,0,2,0V9.5A5.51,5.51,0,0,1,9.5,4h9A5.51,5.51,0,0,1,24,9.5V12a2,2,0,0,0,2,2h2v8.5A5.51,5.51,0,0,1,22.5,28H9.5A5.51,5.51,0,0,1,4,22.5V22a1,1,0,0,0-2,0v.5A7.5,7.5,0,0,0,9.5,30h13A7.5,7.5,0,0,0,30,22.5V14A2,2,0,0,0,28,12Z'></path><path d='M11.5,14h5a2.5,2.5,0,0,0,0-5h-5a2.5,2.5,0,0,0,0,5Zm0-3h5a.5.5,0,0,1,0,1h-5a.5.5,0,0,1,0-1Z'></path><path d='M11.5,23h9a2.5,2.5,0,0,0,0-5h-9a2.5,2.5,0,0,0,0,5Zm0-3h9a.5.5,0,0,1,0,1h-9a.5.5,0,0,1,0-1Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.59,4.29a2.23,2.23,0,0,0-2.27-.36L3.41,13.1a1.83,1.83,0,0,0,0,3.38l1.48.61a1,1,0,0,0,1.31-.53,1,1,0,0,0-.54-1.31L4.56,14.8l22.51-9a.22.22,0,0,1,.23,0,.24.24,0,0,1,.08.23L23.27,25.21a.4.4,0,0,1-.26.3.39.39,0,0,1-.39-.06l-8-6.24,7.83-7.91a1,1,0,0,0-1.22-1.56L9.75,16.54a1,1,0,1,0,1,1.72l4.83-2.85L13.23,17.8a2,2,0,0,0,.2,3.08l8,6.15a2.4,2.4,0,0,0,1.47.5,2.47,2.47,0,0,0,.83-.15,2.37,2.37,0,0,0,1.52-1.75L29.33,6.47A2.23,2.23,0,0,0,28.59,4.29Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M20.45,13.32a1,1,0,0,0-.57,1.3,4,4,0,1,1-2.31-2.3,1,1,0,1,0,.71-1.87,6,6,0,0,0-6.37,9.85,6,6,0,0,0,8.48,0,6,6,0,0,0,1.36-6.41A1,1,0,0,0,20.45,13.32Z'></path><circle cx='23' cy='9' r='1'></circle><path d='M28,9a5,5,0,0,0-4.9-5h0A77.11,77.11,0,0,0,9,4,5,5,0,0,0,4,8.92,91.91,91.91,0,0,0,4,23a5,5,0,0,0,4.9,5h0c2.36.22,4.73.34,7.1.34s4.71-.11,7.05-.34A5,5,0,0,0,28,23.08,87.09,87.09,0,0,0,28,9ZM26,23a3,3,0,0,1-3,3h-.1A71.73,71.73,0,0,1,9,26a3,3,0,0,1-3-3.08A92.4,92.4,0,0,1,6,9,3,3,0,0,1,9.09,6q3.44-.31,6.9-.32T23,6a3,3,0,0,1,3,3.08A85.13,85.13,0,0,1,26,23Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5h8a1,1,0,0,0,1-1V20a1,1,0,0,0-1-1H15V17h1a1,1,0,0,0,1-1V12.5A2.5,2.5,0,0,1,19.5,10H22v2H21a2,2,0,0,0-2,2v2a1,1,0,0,0,1,1h1.72l-.5,2H20a1,1,0,0,0-1,1v4a1,1,0,0,0,2,0V21h1a1,1,0,0,0,1-.76l1-4a1,1,0,0,0-.18-.86A1,1,0,0,0,23,15H21V14h2a1,1,0,0,0,1-1V9a1,1,0,0,0-1-1H19.5A4.51,4.51,0,0,0,15,12.5V15H14a1,1,0,0,0-1,1v4a1,1,0,0,0,1,1h1v6H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3V24a3,3,0,0,1-3,3H20a1,1,0,0,0,0,2h4a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M28.77,8.11a.87.87,0,0,0-.23-.2A4.69,4.69,0,0,0,29,6.54a1,1,0,0,0-.44-1,1,1,0,0,0-1.1,0,6.42,6.42,0,0,1-2.28.92,6.21,6.21,0,0,0-7.08-1A6.07,6.07,0,0,0,15,12.2a1,1,0,0,0,2-.4A4.08,4.08,0,0,1,19,7.28a4.24,4.24,0,0,1,5.12,1,1,1,0,0,0,.88.28l.25,0a1,1,0,0,0,.34,1.62,1,1,0,0,0-.36.88,13.07,13.07,0,0,1-4.89,11.24A12.75,12.75,0,0,1,7.69,24.61a9.06,9.06,0,0,0,4.54-2.18,1,1,0,0,0,.15-1.09,1,1,0,0,0-.93-.57,4,4,0,0,1-3-1.39,3.63,3.63,0,0,0,1-.35A1,1,0,0,0,10,18a1,1,0,0,0-.76-.84,4.42,4.42,0,0,1-3-2.48c.24,0,.48.05.74.06a1,1,0,0,0,1-.62A1,1,0,0,0,7.67,13C6,11.48,5.59,9.85,5.83,8.7a13.88,13.88,0,0,0,7,4,1,1,0,1,0,.38-2A12.1,12.1,0,0,1,6.39,6.31a1,1,0,0,0-.75-.38,1,1,0,0,0-.78.33,5.34,5.34,0,0,0-.31,6l-.09,0a1,1,0,0,0-.52.81,5.84,5.84,0,0,0,1.95,4.47,1,1,0,0,0-.18,1,6.63,6.63,0,0,0,3.18,3.57A13.89,13.89,0,0,1,4,23a1,1,0,0,0-.5,1.86A16.84,16.84,0,0,0,12,27.35a15.16,15.16,0,0,0,9.6-3.57,15.12,15.12,0,0,0,5.69-12.42,4.62,4.62,0,0,0,1.62-2.25A1,1,0,0,0,28.77,8.11Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M14.52,11.34a4.37,4.37,0,0,1,4.22.22,1,1,0,0,0,1.18-1.62,6.36,6.36,0,0,0-6.3-.38,3.56,3.56,0,0,0-2.15,3.17c0,2.62,2.29,3.49,3.66,4,.17.06.34.12.49.19l.43.16c1.42.55,2.28,1,2.28,2.31a1.27,1.27,0,0,1-.81,1.18A4.87,4.87,0,0,1,13,20.3,1,1,0,1,0,11.93,22a6.87,6.87,0,0,0,3.68,1,6,6,0,0,0,2.87-.67,3.27,3.27,0,0,0,1.85-2.93c0-2.8-2.23-3.66-3.56-4.17l-.39-.16-.54-.2c-1.43-.54-2.37-1-2.37-2.14A1.65,1.65,0,0,1,14.52,11.34Z'></path><path d='M28.85,17.9a12.92,12.92,0,0,0-9.6-14.49,1,1,0,0,0-.5,1.94A11,11,0,0,1,27,16a10.52,10.52,0,0,1-.17,1.91.27.27,0,0,0,0,.09,1,1,0,0,0,0,.3,1.14,1.14,0,0,0,.15.36A5.92,5.92,0,0,1,28,22a6,6,0,0,1-6,6,5.92,5.92,0,0,1-3.34-1l-.11,0a1.12,1.12,0,0,0-.25-.11,1,1,0,0,0-.35,0h0A10.6,10.6,0,0,1,16,27,11,11,0,0,1,5,16a10.52,10.52,0,0,1,.17-1.91.21.21,0,0,0,0-.08,1.07,1.07,0,0,0,0-.31A1.14,1.14,0,0,0,5,13.34,5.92,5.92,0,0,1,4,10a6,6,0,0,1,6-6,5.92,5.92,0,0,1,3.34,1,1,1,0,0,0,1.12-1.66A8,8,0,0,0,3.15,14.1,12.93,12.93,0,0,0,17.9,28.85a8,8,0,0,0,11-11Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M19.24,10a1,1,0,0,0-.83-.44H13.85a1,1,0,0,0-.93.62L11.21,14.4,9.49,10.18a1,1,0,0,0-.93-.62H4a1,1,0,0,0,0,2H7.89l2.39,5.87a1,1,0,0,0,.93.62h0a1,1,0,0,0,.93-.62l2.38-5.87h2.4L11.1,25.84H8.7L9.86,23a1,1,0,0,0,0-.76L6.74,14.62a1,1,0,1,0-1.85.76l3,7.26L6.28,26.46a1,1,0,0,0,.93,1.38h4.56a1,1,0,0,0,.93-.62l6.64-16.28A1,1,0,0,0,19.24,10Z'></path><path d='M29.66,4.68a1,1,0,0,0-.83-.44H24.27a1,1,0,0,0-.92.62L19,15.62A1,1,0,0,0,19.91,17h4.56a1,1,0,0,0,.92-.62L29.76,5.61A1,1,0,0,0,29.66,4.68ZM23.79,15h-2.4L25,6.24h2.4Z'></path><path d='M20.41,17.7a3.41,3.41,0,1,0,3.41,3.41A3.41,3.41,0,0,0,20.41,17.7Zm0,4.82a1.41,1.41,0,1,1,1.41-1.41A1.41,1.41,0,0,1,20.41,22.52Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27.84,5.61A3.41,3.41,0,0,0,24.23,5a3.34,3.34,0,0,0-1.9,3.27,6.57,6.57,0,0,0,1,2.73c.72,1.46,1.54,3.11,1.27,4.9L21.65,24,16.44,9.26h1.19l2.82,8a1,1,0,0,0,.94.66,1,1,0,0,0,.95-1.33L19.75,9.26h.79a1,1,0,0,0,0-2H13.92a1,1,0,0,0,0,2h.4L15.65,13,11.72,24,6.52,9.26H7.7l2.83,8a1,1,0,0,0,.94.66,1,1,0,0,0,.33-.05,1,1,0,0,0,.61-1.28L9.82,9.26h.8a1,1,0,0,0,0-2H4a1,1,0,0,0,0,2h.4l6.38,18.07a1,1,0,0,0,.94.67h0a1,1,0,0,0,.94-.66L16.7,16l4,11.32a1,1,0,0,0,.94.67h0a1,1,0,0,0,.94-.66L26.45,16.5s0,0,0-.05l1.63-4.57.61-1.83A4,4,0,0,0,27.84,5.61Zm-1,3.81L25.94,12c-.28-.7-.59-1.33-.87-1.9a6.29,6.29,0,0,1-.74-1.84A1.47,1.47,0,0,1,25,6.82a1.16,1.16,0,0,1,.49-.1,1.49,1.49,0,0,1,1,.37A2.13,2.13,0,0,1,26.81,9.42Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27,23.09V13.5a1,1,0,0,0-2,0v10a1,1,0,0,0,.29.71l.3.29H20.41l.3-.29A1,1,0,0,0,21,23.5v-10a1,1,0,0,0-1.92-.38l-4.6,11L7.91,10.08A1.08,1.08,0,0,0,7.8,9.9L6,7.5h4.38L15.11,17a1,1,0,0,0,.93.55,1,1,0,0,0,.89-.63L20.68,7.5h4.91l-.3.29A1,1,0,0,0,25,8.5v1a1,1,0,0,0,2,0V8.91l1.71-1.7a1,1,0,0,0,.21-1.09A1,1,0,0,0,28,5.5H20a1,1,0,0,0-.93.63L15.9,14.06l-4-8A1,1,0,0,0,11,5.5H4a1,1,0,0,0-.89.55,1,1,0,0,0,.09,1L6.14,11l.36.77V20.5L3.2,24.9A1,1,0,0,0,3.11,26,1,1,0,0,0,4,26.5h7a1,1,0,0,0,.89-.55,1,1,0,0,0-.09-1.05L8.5,20.5V16.08l4.59,9.84a1,1,0,0,0,.91.58h1a1,1,0,0,0,.92-.62L19,18.5v4.59l-1.71,1.7a1,1,0,0,0-.21,1.09,1,1,0,0,0,.92.62H28a1,1,0,0,0,.92-.62,1,1,0,0,0-.21-1.09ZM6,24.5l1.5-2,1.5,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Zm6.69,16.91A24.39,24.39,0,0,0,23,16a23.72,23.72,0,0,0-.32-3.91C25.37,13.08,27,14.58,27,16S25.31,19,22.69,19.91ZM5,16c0-1.47,1.69-2.95,4.31-3.91A24.39,24.39,0,0,0,9,16a23.72,23.72,0,0,0,.32,3.91C6.63,18.92,5,17.42,5,16ZM11.5,6A14.2,14.2,0,0,0,9.82,9.82,14.19,14.19,0,0,0,6,11.49,11,11,0,0,1,11.5,6ZM6,20.5a14.63,14.63,0,0,0,4.32,1.8l.09,0A23.4,23.4,0,0,0,16,23c.6,0,1.19,0,1.76-.06a1,1,0,1,0-.14-2Q16.83,21,16,21a20.92,20.92,0,0,1-4.52-.47A21.33,21.33,0,0,1,11,16c0-6.48,2.64-11,5-11,1,0,2,.76,2.89,2.14a1,1,0,0,0,.84.47,1,1,0,0,0,.54-.15,1,1,0,0,0,.31-1.38.86.86,0,0,0-.07-.1A11,11,0,0,1,26,11.5a14.94,14.94,0,0,0-4.48-1.84l0,0A23.21,23.21,0,0,0,16,9c-.6,0-1.19,0-1.76.06a1,1,0,1,0,.14,2Q15.18,11,16,11a20.92,20.92,0,0,1,4.52.47A21.33,21.33,0,0,1,21,16c0,6.48-2.64,11-5,11-1,0-2-.76-2.89-2.14a1,1,0,1,0-1.69,1.06.86.86,0,0,0,.07.1A11,11,0,0,1,6,20.5ZM20.5,26a14.2,14.2,0,0,0,1.68-3.85A14.19,14.19,0,0,0,26,20.51,11,11,0,0,1,20.5,26Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M29,19.26a1,1,0,0,0,0-.34s0-.05,0-.08a.94.94,0,0,0-.11-.32v0l-8-14A1,1,0,0,0,20,4H12a1,1,0,0,0-.86.5,1,1,0,0,0,0,1L14.85,12,8,24,5.15,19l5.38-9.41a1,1,0,0,0-1.74-1L3.13,18.5a1,1,0,0,0,0,1l4,7,.16.21h0a1,1,0,0,0,.27.19l.08,0A1,1,0,0,0,8,27H24a1,1,0,0,0,.87-.5l4-7a1,1,0,0,0,.09-.22ZM19.42,6l6.86,12h-5.7L13.72,6ZM18.28,18H13.72L16,14Zm5.14,7H9.72l2.86-5h13.7Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M9.82,17.41a3.1,3.1,0,0,0,2.9,3.26,3.1,3.1,0,0,0,2.89-3.26,3.11,3.11,0,0,0-2.89-3.27A3.11,3.11,0,0,0,9.82,17.41Zm3.79,0c0,.68-.41,1.26-.89,1.26s-.9-.58-.9-1.26.41-1.27.9-1.27S13.61,16.72,13.61,17.41Z'></path><path d='M19.28,14.14a3.11,3.11,0,0,0-2.89,3.27,3.1,3.1,0,0,0,2.89,3.26,3.1,3.1,0,0,0,2.9-3.26A3.11,3.11,0,0,0,19.28,14.14Zm0,4.53c-.48,0-.89-.58-.89-1.26s.41-1.27.89-1.27.9.58.9,1.27S19.77,18.67,19.28,18.67Z'></path><path d='M26.63,10.53l-.07-.09s0-.07,0-.1a12.15,12.15,0,0,0-6.8-4.15,1,1,0,1,0-.48,1.94,10.19,10.19,0,0,1,5.65,3.39A24.87,24.87,0,0,1,27,21.33a10,10,0,0,1-5,2.52v-.43s0-.05,0-.08a13.48,13.48,0,0,0,3.43-1.95,1,1,0,0,0-1.25-1.57A12.83,12.83,0,0,1,16,22.42a12.83,12.83,0,0,1-8.11-2.6,1,1,0,0,0-1.25,1.57,13.36,13.36,0,0,0,3.41,1.95v.51a10,10,0,0,1-5-2.52,24.87,24.87,0,0,1,2.09-9.81,10.19,10.19,0,0,1,5.65-3.39,1,1,0,0,0-.48-1.94,12.15,12.15,0,0,0-6.8,4.15s0,.07,0,.1l-.07.09c-1.94,4-2.16,7.65-2.37,11.14a1,1,0,0,0,.29.77A12,12,0,0,0,11,26h0a1,1,0,0,0,.7-.29,1,1,0,0,0,.3-.71V24A17.56,17.56,0,0,0,20,24v1a1,1,0,0,0,.3.71A1,1,0,0,0,21,26h0a12,12,0,0,0,7.74-3.51,1,1,0,0,0,.29-.77C28.79,18.18,28.57,14.57,26.63,10.53Z'></path><path d='M23.49,11.72a1,1,0,0,0-.43-1.35A15.47,15.47,0,0,0,16,8.87a15.47,15.47,0,0,0-7.06,1.5,1,1,0,0,0-.43,1.35,1,1,0,0,0,1.35.42A13.55,13.55,0,0,1,16,10.87a13.55,13.55,0,0,1,6.14,1.27,1,1,0,0,0,.46.12A1,1,0,0,0,23.49,11.72Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M30,13.14a1,1,0,0,0-1,1,8.66,8.66,0,0,1-.18,1.67,1.36,1.36,0,0,0,0,.2A7.1,7.1,0,0,1,28,18.26a10.77,10.77,0,0,1-2.79,3.33,43.64,43.64,0,0,1-8.76,5.85l.17-.85A1.76,1.76,0,0,0,15,24.48c-6.44-.57-11.29-5-11.29-10.34C3.69,8.4,9.37,3.72,16.34,3.72A13.3,13.3,0,0,1,27.19,8.78,1,1,0,0,0,28.81,7.6,15.32,15.32,0,0,0,16.34,1.72C8.26,1.72,1.69,7.29,1.69,14.14c0,6.3,5.52,11.56,12.88,12.31L14,29.08a1,1,0,0,0,.37,1,1,1,0,0,0,.61.21,1,1,0,0,0,.45-.11,49.34,49.34,0,0,0,11-7.06,12.55,12.55,0,0,0,3.24-3.89,8.75,8.75,0,0,0,1.1-3.08s0-.08,0-.12A10.64,10.64,0,0,0,31,14.14,1,1,0,0,0,30,13.14Z'></path><path d='M7,11a1,1,0,0,0-1,1v5a1,1,0,0,0,1,1h3a1,1,0,0,0,0-2H8V12A1,1,0,0,0,7,11Z'></path><path d='M12,12v5a1,1,0,0,0,2,0V12a1,1,0,0,0-2,0Z'></path><path d='M19,12v2.15l-2.22-2.77a1,1,0,0,0-1.11-.32A1,1,0,0,0,15,12v5a1,1,0,0,0,2,0V14.85l2.22,2.78A1,1,0,0,0,20,18a1,1,0,0,0,.33-.06A1,1,0,0,0,21,17V12a1,1,0,0,0-2,0Z'></path><path d='M26,13a1,1,0,0,0,0-2H23a1,1,0,0,0-1,1v5a1,1,0,0,0,1,1h3a1,1,0,0,0,0-2H24v-.5h2a1,1,0,0,0,0-2H24V13Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M23.78,6.15A11,11,0,0,0,8.22,21.71l4.1,4.1a1,1,0,1,0,1.42-1.42l-4.1-4.1a9,9,0,1,1,12.72,0l-7.07,7.07a1,1,0,0,0,0,1.42,1,1,0,0,0,1.42,0l7.07-7.07A11,11,0,0,0,23.78,6.15Z'></path><path d='M21,14a5,5,0,1,0-5,5A5,5,0,0,0,21,14Zm-8,0a3,3,0,1,1,3,3A3,3,0,0,1,13,14Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M13.43,15.63A5,5,0,0,0,10,7H4A1,1,0,0,0,3,8V24a1,1,0,0,0,1,1h7a5,5,0,0,0,2.43-9.37ZM11,23H5V9h5a3,3,0,0,1,0,6H8a1,1,0,0,0,0,2h3a3,3,0,0,1,0,6Z'></path><path d='M23,12a6.27,6.27,0,0,0-6,6.5A6.27,6.27,0,0,0,23,25a5.9,5.9,0,0,0,4.83-2.64,1,1,0,0,0-1.66-1.12A3.83,3.83,0,0,1,23,23a4.27,4.27,0,0,1-4-4.5A4.27,4.27,0,0,1,23,14a4.14,4.14,0,0,1,3.9,3.5H21.49a1,1,0,1,0,0,2H28a1,1,0,0,0,1-1A6.27,6.27,0,0,0,23,12Z'></path><path d='M19.5,10h7a1,1,0,0,0,0-2h-7a1,1,0,0,0,0,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3a13,13,0,0,0-3.46,25.53,1,1,0,1,0,.53-1.92,11,11,0,1,1,7-.4,15.85,15.85,0,0,0-.3-3.92A6.27,6.27,0,0,0,24.68,16a6.42,6.42,0,0,0-1.05-3.87,7.09,7.09,0,0,0-.4-3.36,1,1,0,0,0-1.1-.67,8,8,0,0,0-3.37,1.28A11.35,11.35,0,0,0,16,9a13.09,13.09,0,0,0-3,.43A5.74,5.74,0,0,0,9.62,8.25a1,1,0,0,0-1,.66,7.06,7.06,0,0,0-.37,3.19A7.15,7.15,0,0,0,7.2,16a6.66,6.66,0,0,0,5,6.28,7.43,7.43,0,0,0-.15.79c-1,.06-1.58-.55-2.32-1.48a3.45,3.45,0,0,0-1.94-1.53,1,1,0,0,0-1.15.76A1,1,0,0,0,7.35,22c.16,0,.55.52.77.81a4.74,4.74,0,0,0,3.75,2.25,4.83,4.83,0,0,0,1.3-.18h0a1,1,0,0,0,.29-.14l0,0a.72.72,0,0,0,.18-.21.34.34,0,0,0,.08-.09.85.85,0,0,0,.06-.17,1.52,1.52,0,0,0,.06-.2v0a4.11,4.11,0,0,1,.46-1.91,1,1,0,0,0-.76-1.65A4.6,4.6,0,0,1,9.2,16a4.84,4.84,0,0,1,.87-3,1,1,0,0,0,.24-.83,5,5,0,0,1,0-1.85,3.59,3.59,0,0,1,1.74.92,1,1,0,0,0,1,.23A12.49,12.49,0,0,1,16,11a9.91,9.91,0,0,1,2.65.43,1,1,0,0,0,1-.18,5,5,0,0,1,2-1,4.11,4.11,0,0,1,0,1.91,1.05,1.05,0,0,0,.32,1A4,4,0,0,1,22.68,16a4.29,4.29,0,0,1-4.41,4.46,1,1,0,0,0-.94.65,1,1,0,0,0,.28,1.11c.59.51.5,4,.47,5.36a1,1,0,0,0,.38.81,1,1,0,0,0,.62.21,1.07,1.07,0,0,0,.25,0A13,13,0,0,0,16,3Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,3a13,13,0,0,0-5.45,24.81A1,1,0,1,0,11.39,26,11,11,0,1,1,16,27a1,1,0,0,0,0,2A13,13,0,0,0,16,3Z'></path><path d='M23.1,14.57a1,1,0,0,0,.49.13,1,1,0,0,0,.49-1.87c-4-2.27-9.24-2.84-15.56-1.73a1,1,0,0,0-.81,1.16,1,1,0,0,0,1.16.81C14.72,12,19.5,12.54,23.1,14.57Z'></path><path d='M9.66,17c4.88-1.08,8.86-.56,11.85,1.54a1,1,0,0,0,.58.19,1,1,0,0,0,.82-.43,1,1,0,0,0-.24-1.39c-3.47-2.45-8-3.07-13.44-1.87a1,1,0,0,0,.43,2Z'></path><path d='M10.52,20.79c3.8-.77,6.89-.4,9.2,1.09a1,1,0,0,0,.54.16,1,1,0,0,0,.54-1.84C18,18.41,14.45,18,10.13,18.83a1,1,0,1,0,.39,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16.5,3C7.42,3,5,9.69,5,13.64a6.3,6.3,0,0,0,2.62,5.42,1.37,1.37,0,0,0,1.77-.24c.44-.43,1.55-2.18.93-3.12a4.4,4.4,0,0,1-.51-2.06c0-2.78,1.14-6.1,6.55-6.1a4.53,4.53,0,0,1,3.28,1,5.3,5.3,0,0,1,1.18,3.89c0,2.55-1.4,6.25-3.52,6.25A1.12,1.12,0,0,1,16.22,18a11.37,11.37,0,0,1,.63-3c.56-1.89,1.08-3.66.54-4.8C16.72,8.84,14.5,8.77,13.53,9a3.05,3.05,0,0,0-2,1.62,7.52,7.52,0,0,0-.17,6,1,1,0,1,0,1.87-.7,5.56,5.56,0,0,1,0-4.34,1.15,1.15,0,0,1,.7-.63,2.8,2.8,0,0,1,1.66.19c.21.45-.35,2.36-.65,3.38a10.78,10.78,0,0,0-.69,3.79,3,3,0,0,0,3.06,2.44c3.56,0,5.49-4.78,5.52-8.23a7.15,7.15,0,0,0-1.76-5.31,6.41,6.41,0,0,0-4.7-1.65c-7.93,0-8.55,6.2-8.55,8.1a6.4,6.4,0,0,0,.67,2.85,3.69,3.69,0,0,1-.23.51A4.51,4.51,0,0,1,7,13.64C7,12.76,7.27,5,16.5,5c2.19,0,7.86,1.42,7.86,7.92,0,5.1-4.07,8.78-6.81,8.78A3.54,3.54,0,0,1,15,20.63a1,1,0,0,0-1.7.27L12.88,22C11.8,24.78,11.5,25.56,11,26.13a6.88,6.88,0,0,1-.07-1,29.6,29.6,0,0,1,1.33-5.19l.07-.23a1,1,0,1,0-1.9-.6l-.08.24a30.7,30.7,0,0,0-1.41,5.6,18.16,18.16,0,0,0,.36,3.27,1,1,0,0,0,.63.75.84.84,0,0,0,.35.07,1,1,0,0,0,.61-.21l.49-.37c1.69-1.28,1.8-1.53,3.36-5.53a5.45,5.45,0,0,0,2.86.81c4,0,8.81-4.81,8.81-10.78C26.36,5.64,20.46,3,16.5,3Z'></path></g></svg>

Social Media Icon Set

Credit: iconfinder.com/iconofoxy

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M22,12a3,3,0,0,1-3-3,1,1,0,0,0-2,0V19a3,3,0,1,1-3-3,1,1,0,0,0,0-2,5,5,0,1,0,5,5V13a4.92,4.92,0,0,0,3,1,1,1,0,0,0,0-2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M22,3H10a7,7,0,0,0-7,7V22a7,7,0,0,0,7,7H22a7,7,0,0,0,7-7V10A7,7,0,0,0,22,3Zm5,19a5,5,0,0,1-5,5H10a5,5,0,0,1-5-5V10a5,5,0,0,1,5-5H22a5,5,0,0,1,5,5Z'></path><path d='M16,9.5A6.5,6.5,0,1,0,22.5,16,6.51,6.51,0,0,0,16,9.5Zm0,11A4.5,4.5,0,1,1,20.5,16,4.51,4.51,0,0,1,16,20.5Z'></path><circle cx='23' cy='9' r='1'></circle></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M29.73,9.9A5,5,0,0,0,25.1,5.36a115.19,115.19,0,0,0-18.2,0A5,5,0,0,0,2.27,9.9a69,69,0,0,0,0,12.2A5,5,0,0,0,6.9,26.64c3,.24,6.06.36,9.1.36s6.08-.12,9.1-.36a5,5,0,0,0,4.63-4.54A69,69,0,0,0,29.73,9.9Zm-2,12A3,3,0,0,1,25,24.65a113.8,113.8,0,0,1-17.9,0,3,3,0,0,1-2.78-2.72,65.26,65.26,0,0,1,0-11.86A3,3,0,0,1,7.05,7.35C10,7.12,13,7,16,7s6,.12,9,.35a3,3,0,0,1,2.78,2.72A65.26,65.26,0,0,1,27.73,21.93Z'></path><path d='M21.45,15.11l-8-4A1,1,0,0,0,12,12v8a1,1,0,0,0,.47.85A1,1,0,0,0,13,21a1,1,0,0,0,.45-.11l8-4a1,1,0,0,0,0-1.78ZM14,18.38V13.62L18.76,16Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M22,15H20.44A3.91,3.91,0,0,0,21,13a4,4,0,0,0-4-4H13a4,4,0,0,0-4,4v6a4,4,0,0,0,4,4h6a4,4,0,0,0,4-4V16A1,1,0,0,0,22,15ZM11,13a2,2,0,0,1,2-2h4a2,2,0,0,1,0,4H11Zm10,6a2,2,0,0,1-2,2H13a2,2,0,0,1-2-2V17H21Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H17V18h4a1,1,0,0,0,0-2H17V14a2,2,0,0,1,2-2h2a1,1,0,0,0,0-2H19a4,4,0,0,0-4,4v2H12a1,1,0,0,0,0,2h3v9H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M13.35,28A13.66,13.66,0,0,1,2.18,22.16a1,1,0,0,1,.69-1.56l2.84-.39A12,12,0,0,1,5.44,4.35a1,1,0,0,1,1.7.31,9.87,9.87,0,0,0,5.33,5.68,7.39,7.39,0,0,1,7.24-6.15,7.29,7.29,0,0,1,5.88,3H29a1,1,0,0,1,.9.56,1,1,0,0,1-.11,1.06L27,12.27c0,.14,0,.28-.05.41a12.46,12.46,0,0,1,.09,1.43A13.82,13.82,0,0,1,13.35,28ZM4.9,22.34A11.63,11.63,0,0,0,13.35,26,11.82,11.82,0,0,0,25.07,14.11,11.42,11.42,0,0,0,25,12.77a1.11,1.11,0,0,1,0-.26c0-.22.05-.43.06-.65a1,1,0,0,1,.22-.58l1.67-2.11H25.06a1,1,0,0,1-.85-.47,5.3,5.3,0,0,0-4.5-2.51,5.41,5.41,0,0,0-5.36,5.45,1.07,1.07,0,0,1-.4.83,1,1,0,0,1-.87.2A11.83,11.83,0,0,1,6,7,10,10,0,0,0,8.57,20.12a1,1,0,0,1,.37,1.05,1,1,0,0,1-.83.74Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A13,13,0,0,0,8,25.23V29a1,1,0,0,0,.51.87A1,1,0,0,0,9,30a1,1,0,0,0,.51-.14l3.65-2.19A12.64,12.64,0,0,0,16,28,13,13,0,0,0,16,2Zm0,24a11.13,11.13,0,0,1-2.76-.36,1,1,0,0,0-.76.11L10,27.23v-2.5a1,1,0,0,0-.42-.81A11,11,0,1,1,16,26Z'></path><path d='M21.4,13.2l-3.31,2.48-3.38-3.39a1,1,0,0,0-1.31-.09l-4,3a1,1,0,1,0,1.2,1.6l3.31-2.48,3.38,3.39a1,1,0,0,0,1.31.09l4-3a1,1,0,1,0-1.2-1.6Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M21.94,11C21.41,6.53,17.16,3,12,3,6.49,3,2,7,2,12a8.7,8.7,0,0,0,4,7.2V22a1,1,0,0,0,.53.88,1,1,0,0,0,1-.05l2.91-1.94A11.51,11.51,0,0,0,12,21a.88.88,0,0,0,.28-.06A8.86,8.86,0,0,0,21,27l.66,0,2.79,1.85A1,1,0,0,0,26,28V25.65A7.84,7.84,0,0,0,30,19C30,14.87,26.46,11.46,21.94,11ZM10.41,18.86a1,1,0,0,0-.73.15L8,20.13V18.65a1,1,0,0,0-.49-.86A6.8,6.8,0,0,1,4,12c0-3.86,3.59-7,8-7,4.05,0,7.39,2.65,7.92,6.06C15.47,11.54,12,14.91,12,19A9.49,9.49,0,0,1,10.41,18.86Zm14.14,5.3a1,1,0,0,0-.55.9v1.07l-1.52-1a1,1,0,0,0-.56-.17h-.1A7.37,7.37,0,0,1,21,25c-3.86,0-7-2.69-7-6s3.14-6,7-6,7,2.69,7,6A5.91,5.91,0,0,1,24.55,24.16Z'></path><circle cx='9' cy='10' r='1'></circle><circle cx='15' cy='10' r='1'></circle><circle cx='18' cy='18' r='1'></circle><circle cx='24' cy='18' r='1'></circle></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A13,13,0,0,0,8,25.23V29a1,1,0,0,0,.51.87A1,1,0,0,0,9,30a1,1,0,0,0,.51-.14l3.65-2.19A12.64,12.64,0,0,0,16,28,13,13,0,0,0,16,2Zm0,24a11.13,11.13,0,0,1-2.76-.36,1,1,0,0,0-.76.11L10,27.23v-2.5a1,1,0,0,0-.42-.81A11,11,0,1,1,16,26Z'></path><path d='M19.86,15.18a1.9,1.9,0,0,0-2.64,0l-.09.09-1.4-1.4.09-.09a1.86,1.86,0,0,0,0-2.64L14.23,9.55a1.9,1.9,0,0,0-2.64,0l-.8.79a3.56,3.56,0,0,0-.5,3.76,10.64,10.64,0,0,0,2.62,4A8.7,8.7,0,0,0,18.56,21a2.92,2.92,0,0,0,2.1-.79l.79-.8a1.86,1.86,0,0,0,0-2.64Zm-.62,3.61c-.57.58-2.78,0-4.92-2.11a8.88,8.88,0,0,1-2.13-3.21c-.26-.79-.25-1.44,0-1.71l.7-.7,1.4,1.4-.7.7a1,1,0,0,0,0,1.41l2.82,2.82a1,1,0,0,0,1.41,0l.7-.7,1.4,1.4Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A14,14,0,1,0,30,16,14,14,0,0,0,16,2Zm0,26a12,12,0,0,1-3.81-.63l1.2-4.81A7.93,7.93,0,0,0,16,23a8.36,8.36,0,0,0,1.4-.12,8,8,0,1,0-9.27-6.49,1,1,0,0,0,2-.35,6,6,0,1,1,3.79,4.56L15,16.24A1,1,0,1,0,13,15.76l-2.7,10.81A12,12,0,1,1,16,28Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,28a1,1,0,0,1-.62-.22l-6.54-5.23a1.83,1.83,0,0,1-.13.16l-4,4a1,1,0,0,1-1.65-.36L8.2,18.72,2.55,15.89a1,1,0,0,1,.09-1.82l26-10a1,1,0,0,1,1,.17,1,1,0,0,1,.33,1l-5,22a1,1,0,0,1-.65.72A1,1,0,0,1,24,28Zm-8.43-9,7.81,6.25L27.61,6.61,5.47,15.12l4,2a1,1,0,0,1,.49.54l2.45,6.54,2.89-2.88-1.9-1.53A1,1,0,0,1,13,19a1,1,0,0,1,.35-.78l7-6a1,1,0,1,1,1.3,1.52Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2C8.28,2,2,7.38,2,14c0,5.48,4.34,10.24,10.44,11.6L12,28.87a1,1,0,0,0,.37.91A1,1,0,0,0,13,30a1,1,0,0,0,.35-.06C14,29.68,30,23.58,30,14,30,7.38,23.72,2,16,2ZM14.22,27.4l.33-2.47a1,1,0,0,0-.83-1.12C8.09,22.91,4,18.78,4,14,4,8.49,9.38,4,16,4S28,8.49,28,14C28,20.61,18.14,25.66,14.22,27.4Z'></path><path d='M10,15.25H8.75V12a.75.75,0,0,0-1.5,0v4a.76.76,0,0,0,.75.75h2a.75.75,0,0,0,0-1.5Z'></path><path d='M24,12.75a.75.75,0,0,0,0-1.5H22a.76.76,0,0,0-.75.75v4a.76.76,0,0,0,.75.75h2a.75.75,0,0,0,0-1.5H22.75v-.5H24a.75.75,0,0,0,0-1.5H22.75v-.5Z'></path><path d='M13,11.25a.76.76,0,0,0-.75.75v4a.75.75,0,0,0,1.5,0V12A.76.76,0,0,0,13,11.25Z'></path><path d='M19,11.25a.76.76,0,0,0-.75.75v1.75l-1.65-2.2a.75.75,0,0,0-1.35.45v4a.75.75,0,0,0,1.5,0V14.25l1.65,2.2a.75.75,0,0,0,.6.3.67.67,0,0,0,.24,0,.75.75,0,0,0,.51-.71V12A.76.76,0,0,0,19,11.25Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M25,15.8c-.07-.34-.13-.7-.19-1.07l3.66-1.84a1,1,0,1,0-.9-1.78l-3.09,1.54C23.7,7.93,22.45,2,16,2S8.3,7.93,7.54,12.65L4.45,11.11a1,1,0,0,0-.9,1.78l3.66,1.84c-.06.37-.12.73-.19,1.07-.9,4.49-3.47,6.3-3.57,6.37a1,1,0,0,0-.26,1.41,8.27,8.27,0,0,0,2.36,2.31A3.91,3.91,0,0,0,8.82,26a1.93,1.93,0,0,1,1.73-.06,4.13,4.13,0,0,1,1.38,1.5C12.7,28.56,13.67,30,16,30s3.3-1.44,4.07-2.61a4.13,4.13,0,0,1,1.38-1.5,1.93,1.93,0,0,1,1.73.06,3.91,3.91,0,0,0,3.27-.06,8.27,8.27,0,0,0,2.36-2.31,1,1,0,0,0,.17-.76,1,1,0,0,0-.42-.65C28.45,22.1,25.88,20.29,25,15.8Zm.57,8.31a1.93,1.93,0,0,1-1.73-.06,3.91,3.91,0,0,0-3.27.06,5.72,5.72,0,0,0-2.14,2.18C17.66,27.41,17.21,28,16,28s-1.66-.59-2.41-1.71a5.72,5.72,0,0,0-2.14-2.18,3.91,3.91,0,0,0-3.27-.06,1.93,1.93,0,0,1-1.73.06,4.71,4.71,0,0,1-1.07-1A13,13,0,0,0,9,16.2c.15-.77.28-1.61.42-2.48C10.29,8,11.28,4,16,4s5.71,4,6.6,9.72c.14.87.27,1.71.42,2.48a13,13,0,0,0,3.6,6.94A4.71,4.71,0,0,1,25.55,24.11Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M25,10a5,5,0,0,0-2.43.64A13.54,13.54,0,0,0,16.38,9l1.28-3.83,3.1.78A1,1,0,0,0,21.24,4l-4-1a1,1,0,0,0-1.19.65L14.24,9.11a13.43,13.43,0,0,0-4.81,1.53A5,5,0,0,0,4,19v0c0,5.51,5.38,10,12,10s12-4.49,12-10v0a5,5,0,0,0-3-9Zm1.47,7.59a1,1,0,0,0-.5.94v.16c0,.1,0,.21,0,.31,0,4.41-4.49,8-10,8S6,23.41,6,19c0-.11,0-.21,0-.32v-.14a1,1,0,0,0-.5-.95A3,3,0,0,1,7,12a3,3,0,0,1,1.79.61,1,1,0,0,0,1.13.06A11.57,11.57,0,0,1,16,11a11.57,11.57,0,0,1,6.08,1.67,1,1,0,0,0,1.13-.06A3,3,0,0,1,25,12a3,3,0,0,1,3,3A3,3,0,0,1,26.47,17.59Z'></path><circle cx='11.5' cy='16.5' r='1.5'></circle><circle cx='20.5' cy='16.5' r='1.5'></circle><path d='M18.25,21.34A3.24,3.24,0,0,1,16,22a3.24,3.24,0,0,1-2.25-.66,1,1,0,1,0-1.5,1.32A5.06,5.06,0,0,0,16,24a5,5,0,0,0,3.75-1.34,1,1,0,0,0-1.5-1.32Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M11,14a1,1,0,0,0-1,1v6a1,1,0,0,0,2,0V15A1,1,0,0,0,11,14Z'></path><path d='M19,13a4,4,0,0,0-4,4v4a1,1,0,0,0,2,0V17a2,2,0,0,1,4,0v4a1,1,0,0,0,2,0V17A4,4,0,0,0,19,13Z'></path><circle cx='11' cy='11' r='1'></circle></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M30,16A14,14,0,1,0,16,30a16,16,0,0,0,1.7-.11A1.09,1.09,0,0,0,18,30a1,1,0,0,0,.59-.21A14,14,0,0,0,30,16Zm-2.63,3.8a14,14,0,0,0-6.56-2.67,22.26,22.26,0,0,0-1-4.37,14,14,0,0,0,5.47-4.41A11.92,11.92,0,0,1,27.37,19.8ZM23.79,6.89a11.86,11.86,0,0,1-4.77,4,22,22,0,0,0-4.78-6.74A12.79,12.79,0,0,1,16,4,11.89,11.89,0,0,1,23.79,6.89ZM11.93,4.73l0,0a20,20,0,0,1,5.19,6.82A12.13,12.13,0,0,1,14,12,11.9,11.9,0,0,1,6.2,9.1,12,12,0,0,1,11.93,4.73ZM4,16a12,12,0,0,1,1.17-5.14A14,14,0,0,0,14,14a14,14,0,0,0,3.89-.55A19.5,19.5,0,0,1,18.77,17,14,14,0,0,0,7,23.86,11.89,11.89,0,0,1,4,16Zm4.44,9.31A12,12,0,0,1,19,19c0,.33,0,.67,0,1a19.68,19.68,0,0,1-1.64,7.92A12.12,12.12,0,0,1,16,28,11.94,11.94,0,0,1,8.44,25.31ZM19.72,27.4A21.73,21.73,0,0,0,21,20c0-.28,0-.55,0-.83a12,12,0,0,1,5.58,2.52A12.06,12.06,0,0,1,19.72,27.4Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M13.09,15.65A5.49,5.49,0,0,0,9.5,6H3A1,1,0,0,0,2,7V25a1,1,0,0,0,1,1h7.5a5.5,5.5,0,0,0,2.59-10.35ZM4,8H9.5a3.5,3.5,0,0,1,0,7H4Zm6.5,16H4V17h6.5a3.5,3.5,0,0,1,0,7Z'></path><path d='M23.5,13a6.5,6.5,0,0,0,0,13c4.05,0,5.33-2.26,5.38-2.35a1,1,0,0,0-.4-1.36,1,1,0,0,0-1.36.4S26.28,24,23.5,24a4.5,4.5,0,0,1-4.38-3.5H29a1,1,0,0,0,1-1A6.51,6.51,0,0,0,23.5,13Zm0,2a4.5,4.5,0,0,1,4.38,3.5H19.12A4.5,4.5,0,0,1,23.5,15Z'></path><path d='M21,11h6a1,1,0,0,0,0-2H21a1,1,0,0,0,0,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M11,8a1,1,0,0,0-1,1V23a1,1,0,0,0,2,0V9A1,1,0,0,0,11,8Z'></path><path d='M7,12a1,1,0,0,0-1,1V23a1,1,0,0,0,2,0V13A1,1,0,0,0,7,12Z'></path><path d='M3,16a1,1,0,0,0-1,1v6a1,1,0,0,0,2,0V17A1,1,0,0,0,3,16Z'></path><path d='M25,14h-.26A8.05,8.05,0,0,0,17,8H15a1,1,0,0,0-1,1V23a1,1,0,0,0,1,1H25a5,5,0,0,0,0-10Zm0,8H16V10h1a6,6,0,0,1,5.93,5.14,1,1,0,0,0,1,.86H25a3,3,0,0,1,0,6Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A14,14,0,1,0,30,16,14,14,0,0,0,16,2Zm0,26A12,12,0,1,1,28,16,12,12,0,0,1,16,28Z'></path><path d='M20.24,20.15a11,11,0,0,0-4.63-1.59,10.48,10.48,0,0,0-4.81.6A1,1,0,0,0,11.49,21a8.53,8.53,0,0,1,3.91-.49,9,9,0,0,1,3.79,1.3,1,1,0,0,0,1.38-.33A1,1,0,0,0,20.24,20.15Z'></path><path d='M21.88,16.39a13.89,13.89,0,0,0-6-2.06,13.47,13.47,0,0,0-6.2.78,1,1,0,0,0,.7,1.88,11.62,11.62,0,0,1,5.29-.68,12.07,12.07,0,0,1,5.12,1.78,1,1,0,0,0,.53.15,1,1,0,0,0,.52-1.85Z'></path><path d='M23.53,12.61a17.31,17.31,0,0,0-7.31-2.52,16.59,16.59,0,0,0-7.57,1,1,1,0,1,0,.7,1.88A14.73,14.73,0,0,1,16,12.08a15.26,15.26,0,0,1,6.45,2.23,1,1,0,0,0,.53.15,1,1,0,0,0,.85-.47A1,1,0,0,0,23.53,12.61Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M22.7,16A12.43,12.43,0,0,0,30,7.22a1,1,0,0,0-2-.44A10.42,10.42,0,0,1,18,15V7a1,1,0,0,0-1-1H13a1,1,0,0,0,0,2h3V23.77a15.43,15.43,0,0,1-11.52-13L4,6.88a1,1,0,1,0-2,.24l.49,3.93A17.42,17.42,0,0,0,16.84,26H17a1,1,0,0,0,1-1V17a10.42,10.42,0,0,1,10,8.21A1,1,0,0,0,29,26l.22,0a1,1,0,0,0,.76-1.2A12.43,12.43,0,0,0,22.7,16Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.32,25.05a1,1,0,0,0-1.27.63l-.2.6a2.51,2.51,0,0,1-4.75.06l-.25-.68A13.32,13.32,0,0,0,27,15C27,7.83,21.62,2,15,2S3,7.83,3,15,8.38,28,15,28a11.1,11.1,0,0,0,5.11-1.26l.11.29a4.52,4.52,0,0,0,8.53-.12l.2-.59A1,1,0,0,0,28.32,25.05ZM15,26C9.49,26,5,21.07,5,15S9.49,4,15,4,25,8.93,25,15a11.39,11.39,0,0,1-3.87,8.67l-.78-2.14A8.75,8.75,0,0,0,14.24,16,1,1,0,0,0,13.76,18a6.75,6.75,0,0,1,4.71,4.25l1,2.63A9.22,9.22,0,0,1,15,26Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M13,30H7a1,1,0,0,1-1-1V23a1,1,0,0,1,.14-.51L10.63,15H7a1,1,0,0,1-1-1V8A1,1,0,0,1,7,7h8.43l2.71-4.51A1,1,0,0,1,19,2h6a1,1,0,0,1,1,1V9a1,1,0,0,1-.14.51L21.37,17H25a1,1,0,0,1,1,1v6a1,1,0,0,1-1,1H16.57l-2.71,4.51A1,1,0,0,1,13,30ZM8,28h4.43l2.71-4.51A1,1,0,0,1,16,23h8V19H19.6a1,1,0,0,1-.86-1.51L24,8.72V4H19.57L16.86,8.51A1,1,0,0,1,16,9H8v4h4.4a1,1,0,0,1,.86,1.51L8,23.28Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,2A14,14,0,1,0,30,16,14,14,0,0,0,16,2Zm0,26A12,12,0,1,1,28,16,12,12,0,0,1,16,28Z'></path><path d='M20,19a1,1,0,0,0-1,1,1,1,0,0,1-1,1H17a1,1,0,0,1-1-1V15h3a1,1,0,0,0,0-2H16V10a1,1,0,0,0-2,0v3H12a1,1,0,0,0,0,2h2v5a3,3,0,0,0,3,3h1a3,3,0,0,0,3-3A1,1,0,0,0,20,19Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27,8H21a1,1,0,0,0,0,2h1.59l-6.52,6.52L8.14,7H11a1,1,0,0,0,0-2H3A1,1,0,0,0,3,7H5.53L15,18.36V25H13a1,1,0,0,0,0,2h6a1,1,0,0,0,0-2H17V18.41L25.41,10H27a1,1,0,0,0,0-2Z'></path><path d='M29,14a1,1,0,0,0-1,1v7a1,1,0,0,0,2,0V15A1,1,0,0,0,29,14Z'></path><circle cx='29' cy='26' r='1'></circle></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M17.32,28a5.42,5.42,0,0,1-5.18-3.87L8.69,12.44A2,2,0,0,0,6.76,11H4a1,1,0,0,1-.7-.29l-1-1a1,1,0,0,1,.37-1.65l7.15-2.6a5,5,0,0,1,6.46,3.12L18,13.68a1,1,0,0,1-1.9.64l-1.7-5.1a3,3,0,0,0-1.54-1.76,3,3,0,0,0-2.35-.12L5.93,9h.83a4,4,0,0,1,3.85,2.87l3.44,11.69A3.43,3.43,0,0,0,17.32,26a3.39,3.39,0,0,0,3-1.88L27.75,9.38a2.32,2.32,0,0,0-.1-2.27,2.35,2.35,0,0,0-2-1.11,5.75,5.75,0,0,0-4.78,2.56,1,1,0,0,1-1.66-1.12A7.74,7.74,0,0,1,25.65,4a4.34,4.34,0,0,1,3.89,6.27L22.15,25A5.37,5.37,0,0,1,17.32,28Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M23,12a1,1,0,0,0,0-2H21a.88.88,0,0,0-.28.06l-.09,0a1.07,1.07,0,0,0-.28.19h0L16,14.59l-4.29-4.3h0a1.07,1.07,0,0,0-.28-.19l-.09,0a.88.88,0,0,0-.28-.06H9a1,1,0,0,0,0,2h1v8H9a1,1,0,0,0,0,2h4a1,1,0,0,0,0-2H12V13.41l3.29,3.3a1,1,0,0,0,1.42,0L20,13.41V20H19a1,1,0,0,0,0,2h4a1,1,0,0,0,0-2H22V12Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,3H8A5,5,0,0,0,3,8V24a5,5,0,0,0,5,5H24a5,5,0,0,0,5-5V8A5,5,0,0,0,24,3Zm3,21a3,3,0,0,1-3,3H8a3,3,0,0,1-3-3V8A3,3,0,0,1,8,5H24a3,3,0,0,1,3,3Z'></path><path d='M21,12a4,4,0,1,0,4,4A4,4,0,0,0,21,12Zm0,6a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,21,18Z'></path><path d='M11,12a4,4,0,1,0,4,4A4,4,0,0,0,11,12Zm0,6a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,11,18Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M28.66,18.89A12.52,12.52,0,0,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3a12.52,12.52,0,0,0-2.89.34,7,7,0,0,0-9.77,9.77A12.52,12.52,0,0,0,3,16,13,13,0,0,0,16,29a12.52,12.52,0,0,0,2.89-.34,7,7,0,0,0,9.77-9.77ZM23,28a5,5,0,0,1-3.23-1.19,1,1,0,0,0-.65-.23l-.26,0A11,11,0,0,1,5.39,13.14a1,1,0,0,0-.2-.91,5,5,0,0,1,7-7,1,1,0,0,0,.91.2A11,11,0,0,1,26.61,18.86a1,1,0,0,0,.2.91A5,5,0,0,1,23,28Z'></path><path d='M14.5,12H18a1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,2,0,3,3,0,0,0-3-3H14.5a3.5,3.5,0,0,0,0,7h3a1.5,1.5,0,0,1,0,3H14a1,1,0,0,1-1-1,1,1,0,0,0-2,0,3,3,0,0,0,3,3h3.5a3.5,3.5,0,0,0,0-7h-3a1.5,1.5,0,0,1,0-3Z'></path></g></svg>

Basic UI 2 (Line)

Credit: iconfinder.com/iconofoxy

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M27,27H5a1,1,0,0,1-.89-1.45,18.14,18.14,0,0,0,1.89-8V14a10,10,0,0,1,20,0v3.53a18.14,18.14,0,0,0,1.89,8A1,1,0,0,1,27,27ZM6.55,25h18.9A20.14,20.14,0,0,1,24,17.53V14A8,8,0,0,0,8,14v3.53A20.14,20.14,0,0,1,6.55,25Z'></path><path d='M16,31a5,5,0,0,1-5-5,1,1,0,0,1,2,0,3,3,0,0,0,.88,2.12,3.08,3.08,0,0,0,4.24,0,1,1,0,0,1,1.42,1.42A5,5,0,0,1,16,31Z'></path><path d='M16,6a1,1,0,0,1-1-1V2a1,1,0,0,1,2,0V5A1,1,0,0,1,16,6Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M4,28a3,3,0,0,1-3-3V7A3,3,0,0,1,4,4h7a1,1,0,0,1,.77.36L14.8,8H27a1,1,0,0,1,0,2H14.33a1,1,0,0,1-.76-.36L10.53,6H4A1,1,0,0,0,3,7V25a1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,2Z'></path><path d='M25.38,28H4a1,1,0,0,1-1-1.21l3-14A1,1,0,0,1,7,12H30a1,1,0,0,1,1,1.21L28.32,25.63A3,3,0,0,1,25.38,28ZM5.24,26H25.38a1,1,0,0,0,1-.79L28.76,14h-21Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M17,31H15a3,3,0,0,1-3-2.64,12.68,12.68,0,0,1-1.95-.8,3,3,0,0,1-4-.25L4.69,25.9a3,3,0,0,1-.25-4A12.68,12.68,0,0,1,3.64,20,3,3,0,0,1,1,17V15a3,3,0,0,1,2.64-3,12.68,12.68,0,0,1,.8-1.95,3,3,0,0,1,.25-4L6.1,4.69a3,3,0,0,1,4-.25A12.68,12.68,0,0,1,12,3.64,3,3,0,0,1,15,1h2a3,3,0,0,1,3,2.64,12.68,12.68,0,0,1,1.95.8,3,3,0,0,1,4,.25L27.31,6.1a3,3,0,0,1,.25,4,12.68,12.68,0,0,1,.8,1.95A3,3,0,0,1,31,15v2a3,3,0,0,1-2.64,3,12.68,12.68,0,0,1-.8,1.95,3,3,0,0,1-.25,4L25.9,27.31a3,3,0,0,1-4,.25,12.68,12.68,0,0,1-1.95.8A3,3,0,0,1,17,31ZM9.91,25.33a.94.94,0,0,1,.51.14,11,11,0,0,0,2.83,1.17,1,1,0,0,1,.75,1V28a1,1,0,0,0,1,1h2a1,1,0,0,0,1-1v-.39a1,1,0,0,1,.75-1,11,11,0,0,0,2.83-1.17,1,1,0,0,1,1.21.15l.28.28a1,1,0,0,0,1.42,0l1.41-1.41a1,1,0,0,0,0-1.42l-.28-.28a1,1,0,0,1-.15-1.21,11,11,0,0,0,1.17-2.83,1,1,0,0,1,1-.75H28a1,1,0,0,0,1-1V15a1,1,0,0,0-1-1h-.39a1,1,0,0,1-1-.75,11,11,0,0,0-1.17-2.83,1,1,0,0,1,.15-1.21l.28-.28a1,1,0,0,0,0-1.42L24.49,6.1a1,1,0,0,0-1.42,0l-.28.28a1,1,0,0,1-1.21.15,11,11,0,0,0-2.83-1.17,1,1,0,0,1-.75-1V4a1,1,0,0,0-1-1H15a1,1,0,0,0-1,1v.39a1,1,0,0,1-.75,1,11,11,0,0,0-2.83,1.17,1,1,0,0,1-1.21-.15L8.93,6.1a1,1,0,0,0-1.42,0L6.1,7.51a1,1,0,0,0,0,1.42l.28.28a1,1,0,0,1,.15,1.21,11,11,0,0,0-1.17,2.83,1,1,0,0,1-1,.75H4a1,1,0,0,0-1,1v2a1,1,0,0,0,1,1h.39a1,1,0,0,1,1,.75,11,11,0,0,0,1.17,2.83,1,1,0,0,1-.15,1.21l-.28.28a1,1,0,0,0,0,1.42L7.51,25.9a1,1,0,0,0,1.42,0l.28-.28A1,1,0,0,1,9.91,25.33Z'></path><path d='M16,23a7,7,0,1,1,7-7A7,7,0,0,1,16,23Zm0-12a5,5,0,1,0,5,5A5,5,0,0,0,16,11Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><path d='M30,15a1,1,0,0,1-.58-.19L16,5.23,2.58,14.81a1,1,0,0,1-1.16-1.62l14-10a1,1,0,0,1,1.16,0l14,10A1,1,0,0,1,30,15Z'></path><path d='M5,9A1,1,0,0,1,4,8V4A1,1,0,0,1,5,3H9A1,1,0,0,1,9,5H6V8A1,1,0,0,1,5,9Z'></path><path d='M25,29H20a1,1,0,0,1-1-1V21H13v7a1,1,0,0,1-1,1H7a3,3,0,0,1-3-3V16a1,1,0,0,1,2,0V26a1,1,0,0,0,1,1h4V20a1,1,0,0,1,1-1h8a1,1,0,0,1,1,1v7h4a1,1,0,0,0,1-1V16a1,1,0,0,1,2,0V26A3,3,0,0,1,25,29Z'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,31A15,15,0,1,1,31,16,15,15,0,0,1,16,31ZM16,3A13,13,0,1,0,29,16,13,13,0,0,0,16,3Z'></path><rect x='15' y='14' width='2' height='9'></rect><path d='M16,12a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,16,12Zm0-2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M25,31H7a3,3,0,0,1-3-3V17a3,3,0,0,1,3-3H25a3,3,0,0,1,3,3V28A3,3,0,0,1,25,31ZM7,16a1,1,0,0,0-1,1V28a1,1,0,0,0,1,1H25a1,1,0,0,0,1-1V17a1,1,0,0,0-1-1Z'></path><path d='M8,16a1,1,0,0,1-1-1V9a8,8,0,0,1,8-8h2a8,8,0,0,1,8,8,1,1,0,0,1-2,0,6,6,0,0,0-6-6H15A6,6,0,0,0,9,9v6A1,1,0,0,1,8,16Z'></path><path d='M16,23a2,2,0,1,1,2-2A2,2,0,0,1,16,23Zm0-2h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Zm0,0h0Z'></path><rect x='15' y='22' width='2' height='4'></rect></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M16,17a8,8,0,1,1,8-8A8,8,0,0,1,16,17ZM16,3a6,6,0,1,0,6,6A6,6,0,0,0,16,3Z'></path><path d='M23,31H9a5,5,0,0,1-5-5V22a1,1,0,0,1,.49-.86l5-3a1,1,0,0,1,1,1.72L6,22.57V26a3,3,0,0,0,3,3H23a3,3,0,0,0,3-3V22.57l-4.51-2.71a1,1,0,1,1,1-1.72l5,3A1,1,0,0,1,28,22v4A5,5,0,0,1,23,31Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M2,29a1,1,0,0,1-1-1.11l.77-7a1,1,0,0,1,.29-.59L18.42,3.94a3.2,3.2,0,0,1,4.53,0l3.11,3.11a3.2,3.2,0,0,1,0,4.53L9.71,27.93a1,1,0,0,1-.59.29l-7,.77Zm7-1.78H9ZM3.73,21.45l-.6,5.42,5.42-.6,16.1-16.1a1.2,1.2,0,0,0,0-1.7L21.53,5.35a1.2,1.2,0,0,0-1.7,0Z'></path><path d='M23,14.21a1,1,0,0,1-.71-.29L16.08,7.69A1,1,0,0,1,17.5,6.27l6.23,6.23a1,1,0,0,1,0,1.42A1,1,0,0,1,23,14.21Z'></path><rect x='7.39' y='16.1' width='11.01' height='2' transform='translate(-8.31 14.13) rotate(-45)'></rect><path d='M30,29H14a1,1,0,0,1,0-2H30a1,1,0,0,1,0,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M10,20a1,1,0,0,1-1-.8L6.66,7.41A3,3,0,0,0,3.72,5H2A1,1,0,0,1,2,3H3.72a5,5,0,0,1,4.9,4L11,18.8A1,1,0,0,1,10.2,20Z'></path><path d='M11,27H9.14a4.14,4.14,0,0,1-.38-8.26l18.41-1.67L28.78,9H8A1,1,0,0,1,8,7H30a1,1,0,0,1,.77.37A1,1,0,0,1,31,8.2l-2,10a1,1,0,0,1-.89.8L8.94,20.74A2.13,2.13,0,0,0,9.14,25H11a1,1,0,0,1,0,2Z'></path><path d='M26,30a4,4,0,1,1,4-4A4,4,0,0,1,26,30Zm0-6a2,2,0,1,0,2,2A2,2,0,0,0,26,24Z'></path><path d='M14,30a4,4,0,1,1,4-4A4,4,0,0,1,14,30Zm0-6a2,2,0,1,0,2,2A2,2,0,0,0,14,24Z'></path><path d='M23,27H17a1,1,0,0,1,0-2h6a1,1,0,0,1,0,2Z'></path></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'><g><path d='M24,22a1,1,0,0,1-.64-.23L18.84,18H17A8,8,0,0,1,17,2h6a8,8,0,0,1,2,15.74V21a1,1,0,0,1-.58.91A1,1,0,0,1,24,22ZM17,4a6,6,0,0,0,0,12h2.2a1,1,0,0,1,.64.23L23,18.86V16.92a1,1,0,0,1,.86-1A6,6,0,0,0,23,4Z'></path><rect x='19' y='9' width='2' height='2'></rect><rect x='14' y='9' width='2' height='2'></rect><rect x='24' y='9' width='2' height='2'></rect><path d='M8,30a1,1,0,0,1-.42-.09A1,1,0,0,1,7,29V25.74a8,8,0,0,1-1.28-15,1,1,0,1,1,.82,1.82,6,6,0,0,0,1.6,11.4,1,1,0,0,1,.86,1v1.94l3.16-2.63A1,1,0,0,1,12.8,24H15a5.94,5.94,0,0,0,4.29-1.82,1,1,0,0,1,1.44,1.4A8,8,0,0,1,15,26H13.16L8.64,29.77A1,1,0,0,1,8,30Z'></path></g></svg>

Rainbow Icon Pact (Line)

Credit: ui8.net/flexidesign/products

<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><rect x='2' y='2' width='20' height='20' rx='5'></rect><path d='M175.376,181.85188c1.11615-2.25844,2.38586-3.16,3.49436-3.49435,1.91917-.57878,3.21384.58547,5.12781,0a6.13147,6.13147,0,0,0,3.42179-3.4218' transform='translate(-169.39801 -166.39381)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path d='M179.38391,179.442a5.02556,5.02556,0,0,0,7.5831.5436l3.01715-3.02a5.031,5.031,0,0,0-7.11042-7.1173l-1.72983,1.72145' transform='translate(-169.39568 -166.4353)'></path><path d='M183.40745,177.42863a5.02556,5.02556,0,0,0-7.5831-.5436l-3.01715,3.02a5.031,5.031,0,0,0,7.11042,7.1173l1.71976-1.72145' transform='translate(-169.39568 -166.4353)'></path></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M185.404,189.43193h-8.01673a5.98982,5.98982,0,0,1-5.88763-7.09154l.86727-4.63469a5.98982,5.98982,0,0,1,5.88763-4.8881h6.28219a5.98983,5.98983,0,0,1,5.88763,4.8881l.86727,4.63469A5.98982,5.98982,0,0,1,185.404,189.43193Z' transform='translate(-169.39562 -167.43193)'></path><line x1='14.71978' y1='16.69283' x2='9.28022' y2='16.69283'></line><line x1='15.97802' y1='7.64835' x2='14.71978' y2='2'></line><line x1='8.02198' y1='7.64835' x2='9.28022' y2='2'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><rect x='2' y='4' width='20' height='18' rx='5'></rect><line x1='16.59341' y1='5.84619' x2='16.59341' y2='2'></line><line x1='7.40659' y1='5.84619' x2='7.40659' y2='2'></line><line x1='2' y1='9' x2='22' y2='9'></line></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><circle cx='17.47857' cy='17.49096' r='4.5'></circle><circle cx='6.50904' cy='6.52143' r='4.5'></circle><circle cx='5.00904' cy='18.99096' r='3'></circle><circle cx='18.99096' cy='5.00904' r='3'></circle></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path d='M183.48325,178.22117l6.41006,0a1.52114,1.52114,0,0,1,1.491,1.79822,10.0812,10.0812,0,1,1-11.725-11.703,1.52344,1.52344,0,0,1,1.80812,1.48755l0,6.40356A2.01481,2.01481,0,0,0,183.48325,178.22117Z' transform='translate(-169.40522 -166.28951)'></path><path d='M189.45564,170.2328a7.11257,7.11257,0,0,1,1.91188,3.45176,1.32388,1.32388,0,0,1-1.29943,1.60347h-3.90328a1.76439,1.76439,0,0,1-1.76441-1.76441v-3.90328a1.32389,1.32389,0,0,1,1.60347-1.29943A7.11265,7.11265,0,0,1,189.45564,170.2328Z' transform='translate(-169.40522 -166.28951)'></path></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path d='M184.7647,181.67261l-2.6583-2.65825a2,2,0,0,1-.5858-1.41423v-3.75937' transform='translate(-169.5206 -166.42857)'></path><rect class='cls-3' x='2' y='2' width='20' height='20' rx='5'></rect></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M178.07073,180.50585a3.68568,3.68568,0,0,0-2.87509-1.47392.34019.34019,0,0,0-.1-.01,3.705,3.705,0,0,0,0,7.41l.00407-.00263h11.011l.00494.00263a5.283,5.283,0,0,0,.83-10.5,6.14715,6.14715,0,1,0-11.75,3.1' transform='translate(-169.39564 -166.43193)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><line x1='14.71978' y1='12' x2='9.28022' y2='12'></line><path d='M12,2h0A10,10,0,0,1,22,12v0A10,10,0,0,1,12,22H5a3,3,0,0,1-3-3V12A10,10,0,0,1,12,2Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><rect x='5.54615' y='5.54615' width='16.45385' height='16.45385' rx='4'></rect><path d='M171.33311,181.3216v-8.45385a4,4,0,0,1,4-4H183.787' transform='translate(-169.33311 -166.86775)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M93.53773,266.1295l-7.25984-3.848a1.8661,1.8661,0,0,1,0-3.29762l7.25984-3.848a3.73218,3.73218,0,0,1,3.49574,0l7.25985,3.848a1.8661,1.8661,0,0,1,0,3.29762l-7.25985,3.848A3.73223,3.73223,0,0,1,93.53773,266.1295Z' transform='translate(-83.2856 -252.70127)'></path><path d='M104.29332,267.12105a1.8661,1.8661,0,0,1,0,3.29762l-7.25985,3.848a3.73223,3.73223,0,0,1-3.49574,0l-7.25984-3.848a1.8661,1.8661,0,0,1,0-3.29762' transform='translate(-83.2856 -252.70127)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><line x1='13.69517' y1='19.74815' x2='10.30507' y2='19.74815'></line><rect x='88.78215' y='253.5477' width='13' height='20' rx='5' transform='translate(275.5477 -84.53029) rotate(90)'></rect></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M100.28393,262.18707a5,5,0,0,1,5,5v.5a5,5,0,0,1-5,5h-10a5,5,0,0,1-5-5v-.5a5,5,0,0,1,5-5' transform='translate(-83.28393 -252.68707)'></path><line x1='12' y1='4' x2='12' y2='13.99753'></line><path d='M98.1397,265.23652,95.74337,267.083a.75272.75272,0,0,1-.91888,0l-2.38855-1.84052' transform='translate(-83.28393 -252.68707)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M88.12593,266.45868v2.07281a2.63233,2.63233,0,0,0,1.72393,2.47062l4.527,1.66448a2.63229,2.63229,0,0,0,1.81678,0l4.527-1.66448a2.63233,2.63233,0,0,0,1.72394-2.47062v-2.07434' transform='translate(-83.28527 -252.69518)'></path><path d='M95.28108,265.82755a3.322,3.322,0,0,1-1.09235-.18415l-7.74321-2.68462a1.72586,1.72586,0,0,1,.00046-3.26125l7.74879-2.68555a3.33183,3.33183,0,0,1,2.18332.00047l7.74693,2.68462a1.72586,1.72586,0,0,1-.00047,3.26125l-7.75251,2.686A3.33521,3.33521,0,0,1,95.28108,265.82755Z' transform='translate(-83.28527 -252.69518)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M178.41123,168.39732a5,5,0,0,0-5,5v10a5,5,0,0,0,5,5h6a5,5,0,0,0,5-5V175.809a5,5,0,0,0-1.46449-3.53555l-2.41175-2.41172a5,5,0,0,0-3.53551-1.46445Z' transform='translate(-169.41123 -166.39732)'></path><path d='M182.67934,172.11274v1.01648a2,2,0,0,0,2,2h1.01648' transform='translate(-169.41123 -166.39732)'></path><line x1='9.88231' y1='14.91347' x2='14.11769' y2='14.91347'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M100.29,260.34082H97.45242a3.9777,3.9777,0,0,1-3.33828-1.81486h0a3.9777,3.9777,0,0,0-3.33829-1.81486H90.29a5,5,0,0,0-5,5v6a5,5,0,0,0,5,5h10a5,5,0,0,0,5-5v-2.37028A5,5,0,0,0,100.29,260.34082Z' transform='translate(-83.28996 -252.7111)'></path><line x1='14.71978' y1='15' x2='9.28022' y2='15'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><rect x='2.00078' y='2' width='20' height='20' rx='5'></rect><circle cx='16.55022' cy='7.45055' r='1.5'></circle><path d='M85.25639,267.51309a10.6158,10.6158,0,0,1,6.81473-2.70128c4.74091.00722,9.38955,3.68041,11.12246,9.17418' transform='translate(-83.25717 -252.94368)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M104.10836,259.25648a5.81417,5.81417,0,0,0-8.34755-1.41453.97717.97717,0,0,1-1.17546,0,5.81416,5.81416,0,0,0-8.34752,1.4145,6.84387,6.84387,0,0,0,.137,7.53223c1.93424,2.97966,5.59943,7.87617,8.79824,7.87617s6.864-4.89654,8.79823-7.87618A6.84388,6.84388,0,0,0,104.10836,259.25648Z' transform='translate(-83.17308 -253.66485)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><line x1='14.71978' y1='15.00368' x2='9.28022' y2='15.00368'></line><path d='M100.28571,274.70685h-10a5,5,0,0,1-5-5v-5.00916a5,5,0,0,1,1.601-3.667l5.6798-5.2648a4,4,0,0,1,5.43845,0l5.67981,5.2648a5,5,0,0,1,1.601,3.667v5.00916A5,5,0,0,1,100.28571,274.70685Z' transform='translate(-83.28571 -252.70317)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><rect x='2' y='4' width='20' height='16' rx='5'></rect><path d='M90.15056,261.91842l1.082.83317a6.66376,6.66376,0,0,0,8.13139,0l1.02841-.79194' transform='translate(-83.27144 -252.82349)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><line x1='9.61538' y1='16.74726' x2='14.38462' y2='16.74726'></line><line x1='8' y1='13.23627' x2='16' y2='13.23627'></line><path d='M98.87079,256.7981a5.00083,5.00083,0,0,1,4.40779,4.9653v8a5,5,0,0,1-5,5h-6a5,5,0,0,1-5-5v-8a5.00051,5.00051,0,0,1,4.55373-4.98036' transform='translate(-83.27858 -252.76339)'></path><rect x='8.7738' y='2' width='6.4524' height='3.96703' rx='1.98351'></rect></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><line x1='10.78537' y1='12' x2='13.23595' y2='12'></line><path d='M103.28482,263.0252c0,4.61-4.799,11.67-8.0048,11.67-3.19617,0-7.9952-7.06-7.9952-11.67a8.00654,8.00654,0,1,1,16,0Z' transform='translate(-83.28482 -252.69518)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><rect x='2' y='9.08242' width='20' height='12.91758' rx='5'></rect><path d='M185.29487,175.46012v-3.20055a3.88186,3.88186,0,0,0-3.88186-3.88186h0a3.88186,3.88186,0,0,0-3.88187,3.88186v3.20055' transform='translate(-169.413 -166.37771)'></path><line x1='14.71979' y1='15.54121' x2='9.28023' y2='15.54121'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M191.39575,178.8971v-3.4514a5,5,0,0,0-5-5h-10a5,5,0,0,0-5,5v3.4514a5,5,0,0,0,4.21168,4.93746h0a6.73883,6.73883,0,0,1,2.9297,1.22551l1.08137.79517a3,3,0,0,0,3.55447,0l1.08138-.79517a6.73872,6.73872,0,0,1,2.9297-1.22552h0A5,5,0,0,0,191.39575,178.8971Z' transform='translate(-169.39575 -166.44202)'></path><line x1='14.71978' y1='12' x2='9.28022' y2='12'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M181.38337,178.48238' transform='translate(-169.39621 -166.48238)'></path><path d='M181.38337,186.48238' transform='translate(-169.39621 -166.48238)'></path><path d='M188.29775,179.22838a6.90154,6.90154,0,0,1-6.90154,6.90153h0a6.90153,6.90153,0,0,1-6.90153-6.90153' transform='translate(-169.39621 -166.48238)'></path><rect x='177.37422' y='168.48238' width='8.04397' height='14.76923' rx='4.02198' transform='translate(193.39621 185.25161) rotate(-180)'></rect><line x1='12' y1='19.64753' x2='12' y2='22'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M183.72453,170.371a10.4306,10.4306,0,0,1-.8987,3.793,11.19849,11.19849,0,0,1-5.73738,5.72881,10.43255,10.43255,0,0,1-3.77582.89138,1.99388,1.99388,0,0,0-1.52447,3.18176,10.82936,10.82936,0,1,0,15.118-15.11819A1.99364,1.99364,0,0,0,183.72453,170.371Z' transform='translate(-169.3959 -166.45548)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><rect x='2' y='2' width='20' height='20' rx='5'></rect><line x1='8.5' y1='12' x2='15.5' y2='12'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><line x1='13.64847' y1='22.00511' x2='10.35153' y2='22.00511'></line><line x1='12' y1='7.35666' x2='12' y2='10.65359'></line><path d='M105.28571,269.75867h0a2.39194,2.39194,0,0,1-2.39194,2.392H87.67766a2.392,2.392,0,0,1-2.392-2.392h0a2.392,2.392,0,0,1,.98507-1.93445h0a4.28556,4.28556,0,0,0,1.76493-3.46591v-2.08121a7.42772,7.42772,0,0,1,6.72856-7.49819,7.25534,7.25534,0,0,1,7.77145,7.2317v2.34771a4.28557,4.28557,0,0,0,1.76492,3.4659h0A2.392,2.392,0,0,1,105.28571,269.75867Z' transform='translate(-83.28571 -252.76573)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M88.70341,274.42334l-2.86947.27658a.50024.50024,0,0,1-.54592-.54592l.27658-2.86947a4.88867,4.88867,0,0,1,1.40932-2.98781l12.61745-12.61745a3.33563,3.33563,0,0,1,4.7173,0h0a3.33563,3.33563,0,0,1,0,4.7173L91.69122,273.014A4.88867,4.88867,0,0,1,88.70341,274.42334Z' transform='translate(-83.28566 -252.70228)'></path><line x1='18.51484' y1='5.48516' x2='16.78157' y2='7.21842'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><line x1='13.69505' y1='18' x2='10.30495' y2='18'></line><rect x='4' y='2' width='16' height='20' rx='5'></rect></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><rect x='2' y='2' width='20' height='20' rx='5'></rect><line x1='8.5' y1='12' x2='15.5' y2='12'></line><line x1='12' y1='15.5' x2='12' y2='8.5'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M98.80039,256.86631c-.97137-1.16611-2.19075-2.16707-3.51485-2.16707s-2.54349,1.001-3.51485,2.16707a4.53642,4.53642,0,0,0,.3,6.103h.00006a4.54643,4.54643,0,0,0,6.42959,0h.00006A4.53642,4.53642,0,0,0,98.80039,256.86631Z' transform='translate(-83.28549 -252.69924)'></path><rect x='2' y='15.30177' width='20' height='6.69823' rx='3.34911'></rect></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><circle cx='11.36167' cy='11.36167' r='9.36167'></circle><line x1='22' y1='22' x2='19.9332' y2='19.9332'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M85.54524,258.42514l2.40954,5.20044a2.60052,2.60052,0,0,1,0,2.18665l-2.40954,5.20044a2.6037,2.6037,0,0,0,3.52865,3.42108l14.77752-7.38237a2.60678,2.60678,0,0,0,0-4.66495l-14.77752-7.38237A2.6037,2.6037,0,0,0,85.54524,258.42514Z' transform='translate(-83.29421 -252.71891)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M188.9,174.86929l-1.42615-.24236a2.8036,2.8036,0,0,1-2.29428-2.29428l-.24236-1.42621a3,3,0,0,0-2.9576-2.4974h-1.16436a3,3,0,0,0-2.9576,2.4974l-.24236,1.42621a2.8036,2.8036,0,0,1-2.29428,2.29428l-1.42621.24236a3,3,0,0,0-2.4974,2.9576v1.16436a3,3,0,0,0,2.4974,2.9576l1.42621.24236a2.8036,2.8036,0,0,1,2.29428,2.29428l.24236,1.42615a3,3,0,0,0,2.9576,2.4974h1.16437a3,3,0,0,0,2.95759-2.4974l.24236-1.42616a2.8036,2.8036,0,0,1,2.29427-2.29427l1.42616-.24236a3,3,0,0,0,2.4974-2.95759v-1.16437A3,3,0,0,0,188.9,174.86929Z' transform='translate(-169.39739 -166.40904)'></path><circle cx='12' cy='12' r='1.75'></circle></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M92.30583,264.72053a3.42745,3.42745,0,0,1-.37,1.57,3.51,3.51,0,1,1,0-3.13995A3.42751,3.42751,0,0,1,92.30583,264.72053Z' transform='translate(-83.28571 -252.73452)'></path><circle cx='18.48892' cy='5.49436' r='3.51099'></circle><circle cx='18.48892' cy='18.50564' r='3.51099'></circle><line x1='12.53012' y1='8.476' x2='8.65012' y2='10.416'></line><line x1='12.53012' y1='15.496' x2='8.65012' y2='13.556'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M179.91029,187.1513l-1.8587,1.01868a2.04864,2.04864,0,0,1-3.01773-2.10788l.42672-2.59362a4.04634,4.04634,0,0,0-1.11291-3.4963l-1.86665-1.89681a2.02973,2.02973,0,0,1,1.15871-3.4316l2.32027-.35147a4.1,4.1,0,0,0,3.095-2.29318l1.20167-2.53825a1.81714,1.81714,0,0,1,3.27783,0l1.20167,2.53825a4.1,4.1,0,0,0,3.095,2.29318l2.32027.35147a2.02973,2.02973,0,0,1,1.15871,3.4316l-1.86665,1.89681a4.04634,4.04634,0,0,0-1.11291,3.4963l.42672,2.59362a2.04864,2.04864,0,0,1-3.01773,2.10788l-1.8587-1.01868A4.13465,4.13465,0,0,0,179.91029,187.1513Z' transform='translate(-169.8956 -166.42856)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><rect x='2' y='2' width='20' height='20' rx='5'></rect><line x1='12.00016' y1='10.68132' x2='12.00016' y2='17.47253'></line><line x1='7.38478' y1='12.59341' x2='7.38478' y2='17.47253'></line><line x1='16.61538' y1='7.12088' x2='16.61538' y2='17.47253'></line></g></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><circle class='line' cx='12' cy='12' r='6'></circle><circle cx='12' cy='3' r='1'></circle><circle cx='12' cy='21' r='1'></circle><circle cx='21' cy='12' r='1'></circle><circle cx='3' cy='12' r='1'></circle><circle cx='5.5' cy='5.5' r='1'></circle><circle cx='18.5' cy='18.5' r='1'></circle><circle cx='18.5' cy='5.5' r='1'></circle><circle cx='5.5' cy='18.5' r='1'></circle></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M5.54089,6.56513h12.9209a1.03955,1.03955,0,0,1,1.03955,1.03955V17a5,5,0,0,1-5,5h-5a5,5,0,0,1-5-5V7.60468A1.03955,1.03955,0,0,1,5.54089,6.56513Z'></path><line x1='12.00134' y1='17.91746' x2='12.00134' y2='13.86251'></line><line x1='4.48657' y1='4.06593' x2='19.51343' y2='4.06593'></line><path d='M183.39451,170.3422a1.99176,1.99176,0,0,0-3.98352,0' transform='translate(-169.40275 -166.35045)'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M171.40439,178.28055a4.99947,4.99947,0,0,1,2.66048-4.45145l7.26486-3.8482a5,5,0,0,1,6.75884,2.078l.751,1.41778a5.04776,5.04776,0,0,1,.26849.59729' transform='translate(-169.4043 -166.40314)'></path><rect x='2' y='6.87741' width='20' height='14.12741' rx='5'></rect><line x1='14.71978' y1='13.94112' x2='9.28022' y2='13.94112'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g><path d='M173.39918,186.38588V173.38951a5,5,0,0,1,5-5h6a5,5,0,0,1,5,5v12.99637a2,2,0,0,1-3.2,1.6l-3-2.25a3,3,0,0,0-3.6,0l-3,2.25A2,2,0,0,1,173.39918,186.38588Z' transform='translate(-169.39918 -166.38951)'></path><line class='cls-3' x1='9.28022' y1='9' x2='14.71978' y2='9'></line></g></svg>

Rainbow Icon Pact (Bulk)

Credit: ui8.net/flexidesign/products

<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><rect class='c-2' x='2' y='2' width='20' height='20' rx='5' opacity='0.4'></rect><path class='c-1' d='M101.972,261.56949a6.731,6.731,0,0,1-3.87,3.81,5.65654,5.65654,0,0,1-2.92.02,4.58869,4.58869,0,0,0-2.21-.02,5.45765,5.45765,0,0,0-3.04,3.11.748.748,0,0,1-.68005.42.79859.79859,0,0,1-.33-.08.7482.7482,0,0,1-.34-1c1.04-2.1,2.37-3.41,3.95-3.88a5.76911,5.76911,0,0,1,2.92-.02,4.35215,4.35215,0,0,0,2.21.02,5.401,5.401,0,0,0,2.97-3.04.74814.74814,0,0,1,1-.34A.73971.73971,0,0,1,101.972,261.56949Z' transform='translate(-83.28411 -252.69896)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-1' d='M97.12279,268.37336c-.13228,0-.26368-.00488-.39685-.0142a5.51876,5.51876,0,0,1-2.23638-.65787,5.44391,5.44391,0,0,1-1.7614-1.52879.90938.90938,0,0,1,1.45777-1.08756,3.6387,3.6387,0,0,0,1.17546,1.021,3.66232,3.66232,0,0,0,4.34668-.625l2.74243-2.74554a3.66718,3.66718,0,0,0-2.61369-6.20353,3.76424,3.76424,0,0,0-2.57641,1.029l-1.56254,1.55543a.9087.9087,0,1,1-1.282-1.2882l1.5723-1.5652a5.56106,5.56106,0,0,1,3.86461-1.54922,5.48573,5.48573,0,0,1,3.89479,9.29531l-2.754,2.75663a5.47822,5.47822,0,0,1-3.87082,1.60781Z' transform='translate(-83.28591 -252.71361)'></path><path class='c-2' d='M90.76789,274.71361h-.04972a5.48607,5.48607,0,0,1-3.89479-9.29486l2.75485-2.75707a5.47484,5.47484,0,0,1,6.50317-.93575,5.52467,5.52467,0,0,1,1.76229,1.5288.90938.90938,0,0,1-1.45778,1.08756,3.67939,3.67939,0,0,0-1.17634-1.021,3.63292,3.63292,0,0,0-1.49417-.43946,3.6929,3.6929,0,0,0-1.54123.22195,3.638,3.638,0,0,0-1.30951.843l-2.7442,2.746a3.667,3.667,0,0,0,2.61369,6.20264,3.795,3.795,0,0,0,2.57552-1.02852l1.55277-1.5541a.9087.9087,0,1,1,1.28554,1.28465l-1.56342,1.5652A5.45087,5.45087,0,0,1,90.76789,274.71361Z' transform='translate(-83.28591 -252.71361)' opacity='0.4'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-1' d='M99.11619,261.63421a.72353.72353,0,0,1-.705-.56568l-1.21233-5.44417a.72322.72322,0,0,1,1.41187-.31437l1.21233,5.44416a.72364.72364,0,0,1-.70688.88006Z' transform='translate(-83.28563 -252.74456)'></path><path class='c-1' d='M91.44975,261.63421a.72364.72364,0,0,1-.70688-.88006L91.95614,255.31a.72322.72322,0,0,1,1.41187.31437l-1.21327,5.44417A.723.723,0,0,1,91.44975,261.63421Z' transform='translate(-83.28563 -252.74456)'></path><path class='c-2' d='M99.14594,274.74456h-7.73A5.76885,5.76885,0,0,1,85.7486,267.911l.82889-4.47221a5.77413,5.77413,0,0,1,4.59751-4.60716,5.6977,5.6977,0,0,1,1.07949-.106h6.05292a5.6977,5.6977,0,0,1,1.07949.106,5.76206,5.76206,0,0,1,4.59751,4.60716l.83853,4.47221A5.7754,5.7754,0,0,1,99.14594,274.74456Z' transform='translate(-83.28563 -252.74456)' opacity='0.4'/><path class='cls-2' d='M98.70243,269.6266a.72192.72192,0,0,1-.72288.72287H92.73623a.72288.72288,0,1,1,0-1.44575h5.24332A.72822.72822,0,0,1,98.70243,269.6266Z' transform='translate(-83.28563 -252.74456)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M103.87843,261.38171h-17.186a.996.996,0,0,1-.92114-1.39688,4.99751,4.99751,0,0,1,4.51414-2.85312h10a4.99744,4.99744,0,0,1,4.51414,2.85314A.996.996,0,0,1,103.87843,261.38171Z' transform='translate(-83.28544 -252.68516)' opacity='0.4'></path><path class='c-2' d='M105.28544,263.43516v6.25a5,5,0,0,1-5,5h-10a5,5,0,0,1-5-5v-6.25a1,1,0,0,1,1-1h18A1,1,0,0,1,105.28544,263.43516Z' transform='translate(-83.28544 -252.68516)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M99.52653,259.57827a.769.769,0,0,1-.76881-.7688V255.454a.76881.76881,0,0,1,1.53761,0v3.35551A.769.769,0,0,1,99.52653,259.57827Z' transform='translate(-83.28544 -252.68516)'></path><path class='c-1' d='M91.04435,259.57827a.769.769,0,0,1-.7688-.7688V255.454a.7688.7688,0,0,1,1.5376,0v3.35551A.769.769,0,0,1,91.04435,259.57827Z' transform='translate(-83.28544 -252.68516)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M97.499,264.36132l6.35951,0a1.5103,1.5103,0,0,1,1.47922,1.786,10.00078,10.00078,0,0,1-17.66483,4.44235,9.99963,9.99963,0,0,1,6.03226-16.0656,1.51188,1.51188,0,0,1,1.79386,1.47741l0,6.3599A2,2,0,0,0,97.499,264.36132Z' transform='translate(-83.43738 -252.43065)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M103.13873,256.72161a8.06228,8.06228,0,0,1,2.16717,3.91266,1.50065,1.50065,0,0,1-1.47294,1.81756l-4.42446,0a2,2,0,0,1-2-2l0-4.42446a1.50065,1.50065,0,0,1,1.81756-1.47294A8.06228,8.06228,0,0,1,103.13873,256.72161Z' transform='translate(-83.43738 -252.43065)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><rect class='c-2' x='2' y='2' width='20' height='20' rx='5' opacity='0.4'></rect><path class='c-1' d='M99.05135,268.48015a.74931.74931,0,0,1-.53.22.78555.78555,0,0,1-.53-.22l-2.66-2.66a2.77066,2.77066,0,0,1-.8-1.95v-3.75a.75.75,0,0,1,1.5,0v3.75a1.23987,1.23987,0,0,0,.37.89l2.65,2.66A.73672.73672,0,0,1,99.05135,268.48015Z' transform='translate(-83.28565 -252.69876)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M91.96077,266.79785a3.68569,3.68569,0,0,0-2.8751-1.47392.34019.34019,0,0,0-.1-.01,3.705,3.705,0,0,0,0,7.41l.00407-.00264h11.011l.00494.00264a5.283,5.283,0,0,0,.83-10.5,6.14715,6.14715,0,1,0-11.75,3.1' transform='translate(-83.28567 -252.72393)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M100.42453,270.2919a.5.5,0,0,1,0-1,1.7417,1.7417,0,1,0,0-3.48339.5.5,0,0,1,0-1,2.7417,2.7417,0,1,1,0,5.48339Z' transform='translate(-83.28567 -252.72393)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.28567,264.79985a9.99722,9.99722,0,0,1-10,10h-7a2.996,2.996,0,0,1-3-3v-7a10,10,0,0,1,20,0Z' transform='translate(-83.28567 -252.79985)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M98.75545,264.79985a.74267.74267,0,0,1-.75.75H92.56551a.75.75,0,0,1,0-1.5h5.43994A.749.749,0,0,1,98.75545,264.79985Z' transform='translate(-83.28567 -252.79985)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><rect class='c-2' x='6.14083' y='6.14083' width='15.85917' height='15.85917' rx='4' opacity='0.4'></rect><path class='c-1' d='M90.28569,256.75157a3,3,0,0,0-3,3v7.4541a1,1,0,0,1-1,1h0a1,1,0,0,1-1-1v-7.4541a5,5,0,0,1,5-5h7.45313a1,1,0,0,1,1,1h0a1,1,0,0,1-1,1Z' transform='translate(-83.28569 -252.75157)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M93.5111,266.21167l-7.25994-3.84805a1.86613,1.86613,0,0,1,0-3.29766l7.25994-3.84805a3.73224,3.73224,0,0,1,3.49577,0l7.25994,3.84805a1.86613,1.86613,0,0,1,0,3.29766l-7.25994,3.84805A3.73224,3.73224,0,0,1,93.5111,266.21167Z' transform='translate(-83.24141 -252.78334)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M95.24141,274.78336a4.31247,4.31247,0,0,1-2.01836-.50159l-6.61139-3.50491a2.61,2.61,0,0,1-.00044-4.61214.91027.91027,0,1,1,.85377,1.60794.78915.78915,0,0,0-.00045,1.39449l6.61139,3.5049a2.48584,2.48584,0,0,0,2.331,0l6.61138-3.5049a.78915.78915,0,0,0-.00044-1.39449.91027.91027,0,1,1,.85377-1.60794,2.61,2.61,0,0,1-.00045,4.61214l-6.61138,3.50491A4.31248,4.31248,0,0,1,95.24141,274.78336Z' transform='translate(-83.24141 -252.78334)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-1' d='M96.97941,272.82723H93.58977a.75.75,0,1,1,0-1.5h3.38964a.75.75,0,1,1,0,1.5Z' transform='translate(-83.28433 -252.70411)'></path><rect class='c-2' x='88.78433' y='253.081' width='13' height='20' rx='5' transform='translate(275.081 -84.90745) rotate(90)' opacity='0.4'></rect></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-1' d='M96.03289,257.45493v4.75h-1.5v-4.75a.75.75,0,0,1,1.5,0Z' transform='translate(-83.28295 -252.70493)'></path><path class='c-1' d='M98.59289,265.845l-2.4,1.85a1.50526,1.50526,0,0,1-1.82995,0l-2.39-1.84a.75211.75211,0,1,1,.92-1.19l1.64,1.27v-3.73h1.5v3.71l1.64-1.26a.76183.76183,0,0,1,1.06.14A.74861.74861,0,0,1,98.59289,265.845Z' transform='translate(-83.28295 -252.70493)'></path><path class='c-2' d='M105.283,267.20493v.5a5.00181,5.00181,0,0,1-5,5h-10a4.99541,4.99541,0,0,1-5-5v-.5a4.99541,4.99541,0,0,1,5-5h4.25v3.73l-1.64-1.27a.75211.75211,0,1,0-.92,1.19l2.39,1.84a1.50527,1.50527,0,0,0,1.83,0l2.4-1.85a.7486.7486,0,0,0,.14-1.05.76183.76183,0,0,0-1.06-.14l-1.64,1.26v-3.71h4.25A5.00181,5.00181,0,0,1,105.283,267.20493Z' transform='translate(-83.28295 -252.70493)' opacity='0.4'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M95.27045,265.70909a3.322,3.322,0,0,1-1.09235-.18415l-7.74321-2.68462a1.72586,1.72586,0,0,1,.00046-3.26125l7.74879-2.68555a3.33174,3.33174,0,0,1,2.18332.00046l7.74693,2.68462a1.72586,1.72586,0,0,1-.00047,3.26125l-7.75251,2.686A3.33521,3.33521,0,0,1,95.27045,265.70909Z' transform='translate(-83.27464 -252.70983)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M96.532,267.15094a3.85412,3.85412,0,0,1-2.52436-.00037l-4.72739-1.63936a.87744.87744,0,0,0-1.16493.829V268.413a2.63233,2.63233,0,0,0,1.72394,2.47062l4.527,1.66448a2.6324,2.6324,0,0,0,1.81678,0l4.527-1.66448A2.63233,2.63233,0,0,0,102.434,268.413v-2.07435a.87744.87744,0,0,0-1.1647-.82909Z' transform='translate(-83.27464 -252.70983)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M103.28516,262.07706v7.59a5.00181,5.00181,0,0,1-5,5h-6a5.00181,5.00181,0,0,1-5-5v-10a5.00181,5.00181,0,0,1,5-5h3.59a5.036,5.036,0,0,1,3.54,1.46l2.41,2.42A4.97047,4.97047,0,0,1,103.28516,262.07706Z' transform='translate(-83.28516 -252.66702)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M100.31551,261.397a.75546.75546,0,0,1-.75.75h-1.02a2.75484,2.75484,0,0,1-2.75-2.75v-1.02a.75.75,0,0,1,1.5,0v1.02a1.25044,1.25044,0,0,0,1.25,1.25h1.02A.749.749,0,0,1,100.31551,261.397Z' transform='translate(-83.28516 -252.66702)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.28784,265.3372v2.37a5.00181,5.00181,0,0,1-5,5h-10a5.00185,5.00185,0,0,1-5-5v-6a5.00185,5.00185,0,0,1,5-5h.48a3.9739,3.9739,0,0,1,3.34,1.81,3.97247,3.97247,0,0,0,3.34,1.82h2.84A5.00181,5.00181,0,0,1,105.28784,265.3372Z' opacity='0.4' transform='translate(-83.28784 -252.7072)'></path><path class='c-1' d='M98.7535,267.7072a.75542.75542,0,0,1-.75.75H92.56355a.75.75,0,0,1,0-1.5H98.0035A.75546.75546,0,0,1,98.7535,267.7072Z' transform='translate(-83.28784 -252.7072)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M102.44558,274.2034v.01a5.0329,5.0329,0,0,1-2.16.49h-10a5.00181,5.00181,0,0,1-5-5v-1.73a.20933.20933,0,0,0,.06-.04,9.936,9.936,0,0,1,6.45-2.57h.02C96.43557,265.36343,100.80556,269.00345,102.44558,274.2034Z' transform='translate(-83.28554 -252.7034)' opacity='0.4'></path><path class='c-2' d='M100.28554,254.7034h-10a5.00185,5.00185,0,0,0-5,5v6.35a11.07171,11.07171,0,0,1,6.51-2.22h.02c.18,0,.37,0,.55.01a11.28076,11.28076,0,0,1,5.42,1.78,14.716,14.716,0,0,1,5.96,7.67,4.93552,4.93552,0,0,0,1.54-3.59v-10A5.00185,5.00185,0,0,0,100.28554,254.7034Zm-.69,6.95a1.5,1.5,0,1,1,1.5-1.5A1.498,1.498,0,0,1,99.59554,261.65341Z' transform='translate(-83.28554 -252.7034)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M102.44558,274.21341v-.01c-1.64-5.2-6.01-8.84-10.63-8.84h-.02a9.936,9.936,0,0,0-6.45,2.57.20933.20933,0,0,1-.06.04v-1.92a11.07171,11.07171,0,0,1,6.51-2.22h.02c.18,0,.37,0,.55.01a11.28076,11.28076,0,0,1,5.42,1.78,14.716,14.716,0,0,1,5.96,7.67A4.7251,4.7251,0,0,1,102.44558,274.21341Z' transform='translate(-83.28554 -252.7034)'></path><circle class='c-1' cx='16.31' cy='7.45001' r='1.5'></circle></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M104.08058,266.02525c-1.93,2.98-5.6,7.87006-8.79,7.87006-3.2,0-6.87-4.89-8.8-7.87006a6.82847,6.82847,0,0,1-.14-7.53,5.811,5.811,0,0,1,8.35-1.42.97521.97521,0,0,0,1.17,0,5.80975,5.80975,0,0,1,8.35,1.42A6.82821,6.82821,0,0,1,104.08058,266.02525Z' transform='translate(-83.28562 -252.89639)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M97.40127,265.64885H93.17178a.75.75,0,0,1,0-1.5h4.22949a.75.75,0,1,1,0,1.5Z' transform='translate(-83.28562 -252.89639)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.29532,264.80613v5.01a5.00181,5.00181,0,0,1-5,5h-10a5.00181,5.00181,0,0,1-5-5v-5.01a5.01833,5.01833,0,0,1,1.6-3.67005l5.68006-5.26a3.98533,3.98533,0,0,1,5.43994,0l5.68005,5.26A5.01834,5.01834,0,0,1,105.29532,264.80613Z' opacity='0.4' transform='translate(-83.29532 -252.80983)'></path><path class='c-1' d='M98.76611,267.81637a.75541.75541,0,0,1-.75.75H92.57617a.75.75,0,1,1,0-1.5h5.43994A.749.749,0,0,1,98.76611,267.81637Z' transform='translate(-83.29532 -252.80983)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.28537,261.7035v6a5.00181,5.00181,0,0,1-5,5h-10a4.99541,4.99541,0,0,1-5-5v-6a4.99541,4.99541,0,0,1,5-5h10A5.00181,5.00181,0,0,1,105.28537,261.7035Z' opacity='0.4' transform='translate(-83.28537 -252.7035)'></path><path class='c-1' d='M100.85128,262.43132l-1.02.79a7.418,7.418,0,0,1-9.05,0l-1.08-.83a.76187.76187,0,0,1-.13995-1.06.74707.74707,0,0,1,1.05-.13l1.08.83a5.91258,5.91258,0,0,0,7.22,0l1.03-.79a.73992.73992,0,0,1,1.05.14A.751.751,0,0,1,100.85128,262.43132Z' transform='translate(-83.28537 -252.7035)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-1' d='M98.07978,256.22151a1.53185,1.53185,0,0,1-1.528,1.528H94.00852a1.52291,1.52291,0,1,1,0-3.0458h2.54326A1.52973,1.52973,0,0,1,98.07978,256.22151Z' transform='translate(-83.28502 -252.70371)'></path><path class='c-2' d='M103.48913,261.372v8.20412a5.12943,5.12943,0,0,1-5.12757,5.12757H92.20848a5.12943,5.12943,0,0,1-5.12757-5.12757V261.372a5.108,5.108,0,0,1,4.38923-5.05577,2.55364,2.55364,0,0,0,2.54325,2.46126h2.54326a2.56058,2.56058,0,0,0,2.54325-2.46126A5.11694,5.11694,0,0,1,103.48913,261.372Z' transform='translate(-83.28502 -252.70371)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M98.49276,269.31931a.76808.76808,0,0,1-.76914.76913H92.8319a.76914.76914,0,1,1,0-1.53827h4.89172A.76169.76169,0,0,1,98.49276,269.31931Z' transform='translate(-83.28502 -252.70371)'></path><path class='c-1' d='M100.15408,265.70954a.76812.76812,0,0,1-.76913.76914H91.18084a.76914.76914,0,1,1,0-1.53827H99.385A.77473.77473,0,0,1,100.15408,265.70954Z' transform='translate(-83.28502 -252.70371)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M103.28018,263.03658c0,4.61-4.8,11.67-8.01,11.67-3.19,0-7.99-7.06-7.99-11.67a8.00654,8.00654,0,1,1,16,0Z' transform='translate(-83.28018 -252.70656)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M97.28012,264.70656a.75549.75549,0,0,1-.75.75h-2.45a.75.75,0,1,1,0-1.5h2.45A.749.749,0,0,1,97.28012,264.70656Z' transform='translate(-83.28018 -252.70656)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M100.32363,261.8039h-.37v-2.45a4.63,4.63,0,0,0-9.26,0v2.45h-.37a5.00181,5.00181,0,0,0-5,5v2.92a5.00181,5.00181,0,0,0,5,5h10a5.00181,5.00181,0,0,0,5-5v-2.92A5.00181,5.00181,0,0,0,100.32363,261.8039Zm-8.13-2.45a3.13,3.13,0,0,1,6.26,0v2.45h-6.26Z' transform='translate(-83.32363 -252.72389)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M98.793,268.27387a.74893.74893,0,0,1-.75.75H92.60311a.75.75,0,0,1,0-1.5H98.043A.7427.7427,0,0,1,98.793,268.27387Z' transform='translate(-83.32363 -252.72389)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.28581,261.6622v3.45a5.00669,5.00669,0,0,1-4.21,4.94,6.78842,6.78842,0,0,0-2.93,1.22l-1.09.8a2.98553,2.98553,0,0,1-3.55,0l-1.07995-.8a6.83956,6.83956,0,0,0-2.93-1.22,4.99766,4.99766,0,0,1-4.21-4.94v-3.45a5.00181,5.00181,0,0,1,5-5h10A5.00181,5.00181,0,0,1,105.28581,261.6622Z' transform='translate(-83.28581 -252.65971)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M98.7537,263.82112a.75546.75546,0,0,1-.75.75H92.56376a.75.75,0,0,1,0-1.5H98.0037A.74893.74893,0,0,1,98.7537,263.82112Z' transform='translate(-83.28581 -252.65971)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M95.27931,274.686a.72308.72308,0,0,1-.72289-.72289v-2.2675a.72289.72289,0,1,1,1.44578,0v2.2675A.72308.72308,0,0,1,95.27931,274.686Z' transform='translate(-83.27931 -252.68597)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M95.27931,272.41847a7.38341,7.38341,0,0,1-7.37478-7.37478.72289.72289,0,1,1,1.44578,0,5.929,5.929,0,0,0,11.858,0,.72289.72289,0,1,1,1.44577,0A7.38341,7.38341,0,0,1,95.27931,272.41847Z' transform='translate(-83.27931 -252.68597)'></path><rect class='c-2' x='91.40291' y='254.68597' width='7.75319' height='14.23535' rx='3.87659' transform='translate(107.2797 270.92131) rotate(-180)' opacity='0.4'></rect></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M97.60154,256.58415a10.4308,10.4308,0,0,1-.8987,3.793,11.19852,11.19852,0,0,1-5.73739,5.72882,10.43271,10.43271,0,0,1-3.77582.89138,1.99387,1.99387,0,0,0-1.52447,3.18175,10.82936,10.82936,0,1,0,15.118-15.11819A1.99364,1.99364,0,0,0,97.60154,256.58415Z' transform='translate(-83.27291 -252.66864)' opacity='0.4'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><rect class='c-2' x='2.00017' y='1.9999' width='20' height='20' rx='5' opacity='0.4'></rect><path class='c-1' d='M99.53628,264.7033a.75546.75546,0,0,1-.75.75h-7a.75.75,0,0,1,0-1.5h7A.749.749,0,0,1,99.53628,264.7033Z' transform='translate(-83.28554 -252.7034)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-1' d='M96.90086,274.73761H93.72443a.7226.7226,0,1,1,0-1.4452h3.17643a.7226.7226,0,1,1,0,1.4452Z' transform='translate(-83.30492 -252.73761)'></path><path class='c-2' d='M104.93957,269.18919a2.30269,2.30269,0,0,1-2.30269,2.3027H87.98261a2.3046,2.3046,0,0,1-1.35852-4.17182,4.10389,4.10389,0,0,0,1.69571-3.33356v-2.004a7.15409,7.15409,0,0,1,6.4841-7.226,6.98761,6.98761,0,0,1,7.48614,6.96583v2.26418a4.11264,4.11264,0,0,0,1.70536,3.33356A2.30054,2.30054,0,0,1,104.93957,269.18919Z' transform='translate(-83.30492 -252.73761)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M96.03123,259.90137v3.17948a.7226.7226,0,1,1-1.44519,0v-3.17948a.7226.7226,0,1,1,1.44519,0Z' transform='translate(-83.30492 -252.73761)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M104.23915,260.48728l-12.62012,12.62a4.90594,4.90594,0,0,1-2.99,1.41l-2.86987.26995a.48986.48986,0,0,1-.54-.54l.27-2.87a4.90635,4.90635,0,0,1,1.40991-2.99l12.62012-12.62a3.33752,3.33752,0,0,1,4.72,4.72Z' transform='translate(-83.21468 -252.79095)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M102.259,258.80728l-1.74,1.73a.71.71,0,0,1-.53.22.74187.74187,0,0,1-.53-.22.75439.75439,0,0,1,0-1.06l1.74-1.73a.74955.74955,0,0,1,1.06006,1.06Z' transform='translate(-83.21468 -252.79095)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><rect class='c-2' x='4' y='2' width='16' height='20' rx='5' opacity='0.4'></rect><path class='c-1' d='M97.74292,270.75512a.75546.75546,0,0,1-.75.75H93.603a.75.75,0,1,1,0-1.5h3.38989A.749.749,0,0,1,97.74292,270.75512Z' transform='translate(-83.29052 -252.75656)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.28812,259.72993v10a5.00182,5.00182,0,0,1-5,5h-10a5.00185,5.00185,0,0,1-5-5v-10a4.99548,4.99548,0,0,1,5-5h10A4.99545,4.99545,0,0,1,105.28812,259.72993Z' transform='translate(-83.28812 -252.72993)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M99.5338,264.72993a.75546.75546,0,0,1-.75.75h-2.75v2.75a.75.75,0,0,1-1.5,0v-2.75h-2.75a.75.75,0,1,1,0-1.5h2.75v-2.75a.75.75,0,0,1,1.5,0v2.75h2.75A.749.749,0,0,1,99.5338,264.72993Z' transform='translate(-83.28812 -252.72993)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><rect class='c-1' x='2' y='15.30296' width='20' height='6.69823' rx='3.34911'></rect><path class='c-2' d='M99.18322,257.16136c-1.08452-1.30346-2.44011-2.41924-3.92082-2.41924h-.13557v.01044c-1.41815.06257-2.73205,1.14709-3.77482,2.4088a4.979,4.979,0,0,0-1.147,2.93018,5.07163,5.07163,0,1,0,10.13569.27113A4.9976,4.9976,0,0,0,99.18322,257.16136Z' transform='translate(-83.26356 -252.74332)' opacity='0.4'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><circle class='c-2' cx='11.01075' cy='11.01065' r='9.00932' opacity='0.4'></circle><path class='c-1' d='M104.52545,274.70711a.74671.74671,0,0,1-.53027-.21973l-1.98926-1.98925a.74992.74992,0,1,1,1.06055-1.06055l1.98925,1.98926a.75.75,0,0,1-.53027,1.28027Z' transform='translate(-83.27688 -252.70844)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M85.61357,258.41149l2.40954,5.20044a2.6005,2.6005,0,0,1,0,2.18664L85.61357,270.999a2.60369,2.60369,0,0,0,3.52865,3.42108l14.77752-7.38237a2.60677,2.60677,0,0,0,0-4.66494L89.14222,254.9904A2.6037,2.6037,0,0,0,85.61357,258.41149Z' transform='translate(-83.36254 -252.70525)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M92.30248,264.70525a.75546.75546,0,0,1-.75.75H86.11254a.75.75,0,1,1,0-1.5h5.43994A.74893.74893,0,0,1,92.30248,264.70525Z' transform='translate(-83.36254 -252.70525)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.2813,264.1159v1.17a3.00372,3.00372,0,0,1-2.5,2.96l-1.42.24a2.80506,2.80506,0,0,0-2.3,2.29l-.24,1.43a2.99732,2.99732,0,0,1-2.96,2.5h-1.16a3.013,3.013,0,0,1-2.96-2.5l-.24-1.43a2.80507,2.80507,0,0,0-2.3-2.29l-1.42-.24a3.01306,3.01306,0,0,1-2.5-2.96v-1.17a2.99472,2.99472,0,0,1,2.5-2.95l1.42-.25a2.80507,2.80507,0,0,0,2.3-2.29l.24-1.43a3.00419,3.00419,0,0,1,2.96-2.49h1.16a2.98855,2.98855,0,0,1,2.96,2.49l.24,1.43a2.80506,2.80506,0,0,0,2.3,2.29l1.42.25A2.98551,2.98551,0,0,1,105.2813,264.1159Z' transform='translate(-83.2813 -252.70587)' opacity='0.4'></path><circle class='c-1' cx='11.99994' cy='12' r='1.75'></circle></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><circle class='c-2' cx='18.48892' cy='5.49436' r='3.51099' opacity='0.4'></circle><circle class='c-2' cx='18.48892' cy='18.50564' r='3.51099' opacity='0.4'></circle><path class='c-1' d='M91.97533,263.8701a.74989.74989,0,0,1-.33593-1.4209l3.87988-1.93994a.74987.74987,0,1,1,.66992,1.3418L92.30932,263.791A.7453.7453,0,0,1,91.97533,263.8701Z' transform='translate(-83.32413 -252.70427)'></path><path class='c-1' d='M95.85326,268.95018a.74529.74529,0,0,1-.334-.0791l-3.87988-1.93994a.74987.74987,0,1,1,.66992-1.3418l3.87988,1.93994a.74989.74989,0,0,1-.33594,1.4209Z' transform='translate(-83.32413 -252.70427)'></path><path class='c-2' d='M92.34424,264.69029a3.42745,3.42745,0,0,1-.37,1.57,3.51,3.51,0,1,1,0-3.14A3.42751,3.42751,0,0,1,92.34424,264.69029Z' transform='translate(-83.32413 -252.70427)' opacity='0.4'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M93.30039,273.37018l-1.85871,1.01868A2.04863,2.04863,0,0,1,88.424,272.281l.42672-2.59363a4.04637,4.04637,0,0,0-1.11292-3.4963l-1.86665-1.89681a2.02973,2.02973,0,0,1,1.15871-3.43159l2.32028-.35148a4.1,4.1,0,0,0,3.095-2.29317l1.20167-2.53826a1.81715,1.81715,0,0,1,3.27783,0l1.20167,2.53826a4.1,4.1,0,0,0,3.095,2.29317l2.32027.35148a2.02973,2.02973,0,0,1,1.15872,3.43159l-1.86666,1.89681a4.04637,4.04637,0,0,0-1.11291,3.4963l.42672,2.59363a2.04863,2.04863,0,0,1-3.01773,2.10787l-1.8587-1.01868A4.13469,4.13469,0,0,0,93.30039,273.37018Z' transform='translate(-83.2857 -252.64745)' opacity='0.4'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.28568,259.701v10a4.989,4.989,0,0,1-5,5h-10a4.99541,4.99541,0,0,1-5-5v-10a5.00181,5.00181,0,0,1,5-5h10A4.99541,4.99541,0,0,1,105.28568,259.701Z' transform='translate(-83.28568 -252.70103)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M91.42514,265.00108V269.881a.75.75,0,0,1-1.5,0v-4.87994a.75.75,0,0,1,1.5,0Z' transform='translate(-83.28568 -252.70103)'></path><path class='c-1' d='M96.03513,263.091v6.79a.75.75,0,0,1-1.5,0v-6.79a.75.75,0,0,1,1.5,0Z' transform='translate(-83.28568 -252.70103)'></path><path class='c-1' d='M100.65512,259.53105v10.35a.75.75,0,0,1-1.5,0v-10.35a.75.75,0,0,1,1.5,0Z' transform='translate(-83.28568 -252.70103)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><circle class='c-2' cx='12' cy='12' r='6' opacity='0.4'></circle><circle class='c-1' cx='12' cy='3' r='1'></circle><circle class='c-1' cx='12' cy='21' r='1'></circle><circle class='c-1' cx='21' cy='12' r='1'></circle><circle class='c-1' cx='3' cy='12' r='1'></circle><circle class='c-1' cx='5.5' cy='5.5' r='1'></circle><circle class='c-1' cx='18.5' cy='18.5' r='1'></circle><circle class='c-1' cx='18.5' cy='5.5' r='1'></circle><circle class='c-1' cx='5.5' cy='18.5' r='1'></circle></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M102.529,260.4888v9.14a4.99545,4.99545,0,0,1-5,5h-4.46a4.99541,4.99541,0,0,1-5-5v-9.14a1.04561,1.04561,0,0,1,1.04-1.04h12.38A1.0392,1.0392,0,0,1,102.529,260.4888Z' transform='translate(-83.28461 -252.63075)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M96.02548,266.44882v4.05a.75.75,0,0,1-1.5,0v-4.05a.75.75,0,0,1,1.5,0Z' transform='translate(-83.28461 -252.63075)'></path><path class='c-1' d='M102.52669,258.06971H88.04253a.72289.72289,0,1,1,0-1.44578h14.48416a.72289.72289,0,1,1,0,1.44578Z' transform='translate(-83.28461 -252.63075)'></path><path class='c-1' d='M97.20479,257.99817a.72307.72307,0,0,1-.72289-.72289,1.19682,1.19682,0,0,0-2.39364,0,.72289.72289,0,0,1-1.44578,0,2.6426,2.6426,0,1,1,5.2852,0A.72308.72308,0,0,1,97.20479,257.99817Z' transform='translate(-83.28461 -252.63075)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M105.36155,264.61956v4.13a4.99541,4.99541,0,0,1-5,5h-10a5.00185,5.00185,0,0,1-5-5v-4.13a5.00185,5.00185,0,0,1,5-5h10A4.99541,4.99541,0,0,1,105.36155,264.61956Z' transform='translate(-83.36155 -252.74448)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M98.82809,266.68956a.75542.75542,0,0,1-.75.75H92.63815a.75.75,0,0,1,0-1.5h5.43994A.749.749,0,0,1,98.82809,266.68956Z' transform='translate(-83.36155 -252.74448)'></path><path class='c-1' d='M100.35724,258.87069a4.95282,4.95282,0,0,1,2.22857.54443L102.04809,258.4a5,5,0,0,0-6.75885-2.078l-4.81158,2.5487Z' transform='translate(-83.36155 -252.74448)'></path></svg>
<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><path class='c-2' d='M103.28351,259.561v12.99a1.999,1.999,0,0,1-3.2,1.6l-3-2.25a3.00017,3.00017,0,0,0-3.6001,0l-3,2.25a1.999,1.999,0,0,1-3.19995-1.6v-12.99a4.99545,4.99545,0,0,1,5-5h6A4.99545,4.99545,0,0,1,103.28351,259.561Z' transform='translate(-83.28351 -252.5582)' opacity='0.4'></path><path class='c-1' d='M98.75329,261.561a.74894.74894,0,0,1-.75.75H92.56335a.75.75,0,0,1,0-1.5h5.43994A.7427.7427,0,0,1,98.75329,261.561Z' transform='translate(-83.28351 -252.5582)'></path></svg>

Iconly v2.3 (Curved)

Credit: dribbble.com/Piqodesign

<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.749500, 2.549500)'><path d='M6.809,18.9067 C3.137,18.9067 9.41469125e-14,18.3517 9.41469125e-14,16.1277 C9.41469125e-14,13.9037 3.117,11.8997 6.809,11.8997 C10.481,11.8997 13.617,13.8847 13.617,16.1077 C13.617,18.3307 10.501,18.9067 6.809,18.9067 Z'></path><path d='M6.809,8.728 C9.219,8.728 11.173,6.774 11.173,4.364 C11.173,1.954 9.219,-2.48689958e-14 6.809,-2.48689958e-14 C4.399,-2.48689958e-14 2.44496883,1.954 2.44496883,4.364 C2.436,6.766 4.377,8.72 6.778,8.728 L6.809,8.728 Z'></path><path d='M14.0517,7.5293 C15.4547,7.1543 16.4887007,5.8753 16.4887007,4.3533 C16.4897,2.7653 15.3627,1.4393 13.8647,1.1323'></path><path d='M14.7113,11.104 C16.6993,11.104 18.3973,12.452 18.3973,13.655 C18.3973,14.364 17.8123,15.092 16.9223,15.301'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(1.000000, 3.000000)'><path d='M10.9725,17.3682 C7.7335,17.3682 4.9665,16.8782 4.9665,14.9162 C4.9665,12.9542 7.7155,11.2462 10.9725,11.2462 C14.2115,11.2462 16.9785,12.9382 16.9785,14.8992 C16.9785,16.8602 14.2295,17.3682 10.9725,17.3682 Z'></path><path d='M10.9725,8.4487 C13.0985,8.4487 14.8225,6.7257 14.8225,4.5997 C14.8225,2.4737 13.0985,0.7497 10.9725,0.7497 C8.8465,0.7497 7.12248426,2.4737 7.12248426,4.5997 C7.1165,6.7177 8.8265,8.4417 10.9455,8.4487 L10.9725,8.4487 Z'></path><path d='M17.3622,7.3916 C18.5992,7.0606 19.5112,5.9326 19.5112,4.5896 C19.5112,3.1886 18.5182,2.0186 17.1962,1.7486'></path><path d='M17.9432,10.5444 C19.6972,10.5444 21.1952,11.7334 21.1952,12.7954 C21.1952,13.4204 20.6782,14.1014 19.8942,14.2854'></path><path d='M4.5838,7.3916 C3.3458,7.0606 2.4338,5.9326 2.4338,4.5896 C2.4338,3.1886 3.4278,2.0186 4.7488,1.7486'></path><path d='M4.0018,10.5444 C2.2478,10.5444 0.7498,11.7334 0.7498,12.7954 C0.7498,13.4204 1.2668,14.1014 2.0518,14.2854'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.449500, 2.350000)'><polyline points='4.4676 12.5039 7.4606 8.6149 10.8746 11.2949 13.8036 7.5149'></polyline><path d='M17.2176,2.48689958e-14 C18.2796,2.48689958e-14 19.1396,0.86 19.1396,1.922 C19.1396,2.983 18.2796,3.844 17.2176,3.844 C16.1556,3.844 15.2956,2.983 15.2956,1.922 C15.2956,0.86 16.1556,2.48689958e-14 17.2176,2.48689958e-14 Z'></path><path d='M18.306,6.919 C18.439,7.814 18.5,8.822 18.5,9.953 C18.5,16.891 16.188,19.203 9.25,19.203 C2.313,19.203 0,16.891 0,9.953 C0,3.016 2.313,0.703 9.25,0.703 C10.36,0.703 11.351,0.762 12.233,0.89'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.850300, 2.150000)'><path d='M7.072,19.6583 C3.258,19.6583 1.15463195e-13,19.0813 1.15463195e-13,16.7713 C1.15463195e-13,14.4613 3.237,12.3603 7.072,12.3603 C10.886,12.3603 14.144,14.4413 14.144,16.7503 C14.144,19.0593 10.907,19.6583 7.072,19.6583 Z'></path><path d='M7.07200002,9.066 C9.57500002,9.066 11.605,7.036 11.605,4.533 C11.605,2.029 9.57500002,1.50990331e-14 7.07200002,1.50990331e-14 C4.56900002,1.50990331e-14 2.53897,2.029 2.53897,4.533 C2.53000002,7.027 4.54600002,9.057 7.04000002,9.066 L7.07200002,9.066 Z'></path><line x1='16.281' y1='5.9791' x2='16.281' y2='9.9891'></line><line x1='18.3273' y1='7.9839' x2='14.2373' y2='7.9839'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(5.000000, 8.500000)'><path d='M14,0 C14,0 9.856,7 7,7 C4.145,7 0,0 0,0' ></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(6.500000, 3.000000)'><line x1='5.3939' y1='9.7001' x2='5.3939' y2='0.7501'></line><path d='M5.3998,17.3539 C6.6558,17.3539 10.6708,10.9899 9.9488,10.2679 C9.2268,9.5459 1.6418,9.4769 0.8508,10.2679 C0.0598,11.0599 4.1448,17.3539 5.3998,17.3539 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.7503,10.0001 C0.7503,16.9371 3.0633,19.2501 10.0003,19.2501 C16.9373,19.2501 19.2503,16.9371 19.2503,10.0001 C19.2503,3.0631 16.9373,0.7501 10.0003,0.7501 C3.0633,0.7501 0.7503,3.0631 0.7503,10.0001 Z'></path><path d='M6.5286,8.5582 C6.5286,8.5582 8.9206,12.0442 10.0006,12.0442 C11.0806,12.0442 13.4706,8.5582 13.4706,8.5582'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='10.0001' y1='14.086' x2='10.0001' y2='5.914'></line><path d='M13.752,10.3218 C13.752,10.3218 11.224,14.0858 10,14.0858 C8.776,14.0858 6.252,10.3218 6.252,10.3218'></path><path d='M0.7501,10.0001 C0.7501,16.9371 3.0631,19.2501 10.0001,19.2501 C16.9371,19.2501 19.2501,16.9371 19.2501,10.0001 C19.2501,3.0631 16.9371,0.7501 10.0001,0.7501 C3.0631,0.7501 0.7501,3.0631 0.7501,10.0001 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(5.500000, 4.000000)'><line x1='6.7743' y1='15.7501' x2='6.7743' y2='0.7501'></line><path d='M12.7988,9.6998 C12.7988,9.6998 9.5378,15.7498 6.7758,15.7498 C4.0118,15.7498 0.7498,9.6998 0.7498,9.6998'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-270.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(5.000000, 8.500000)'><path d='M14,0 C14,0 9.856,7 7,7 C4.145,7 0,0 0,0'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-270.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(6.500000, 3.000000)'><line x1='5.3939' y1='9.7001' x2='5.3939' y2='0.7501'></line><path d='M5.3998,17.3539 C6.6558,17.3539 10.6708,10.9899 9.9488,10.2679 C9.2268,9.5459 1.6418,9.4769 0.8508,10.2679 C0.0598,11.0599 4.1448,17.3539 5.3998,17.3539 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-270.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.7503,10.0001 C0.7503,16.9371 3.0633,19.2501 10.0003,19.2501 C16.9373,19.2501 19.2503,16.9371 19.2503,10.0001 C19.2503,3.0631 16.9373,0.7501 10.0003,0.7501 C3.0633,0.7501 0.7503,3.0631 0.7503,10.0001 Z'></path><path d='M6.5286,8.5582 C6.5286,8.5582 8.9206,12.0442 10.0006,12.0442 C11.0806,12.0442 13.4706,8.5582 13.4706,8.5582'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-270.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='10.0001' y1='14.086' x2='10.0001' y2='5.914'></line><path d='M13.752,10.3218 C13.752,10.3218 11.224,14.0858 10,14.0858 C8.776,14.0858 6.252,10.3218 6.252,10.3218'></path><path d='M0.7501,10.0001 C0.7501,16.9371 3.0631,19.2501 10.0001,19.2501 C16.9371,19.2501 19.2501,16.9371 19.2501,10.0001 C19.2501,3.0631 16.9371,0.7501 10.0001,0.7501 C3.0631,0.7501 0.7501,3.0631 0.7501,10.0001 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-270.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(5.500000, 4.000000)'><line x1='6.7743' y1='15.7501' x2='6.7743' y2='0.7501'></line><path d='M12.7988,9.6998 C12.7988,9.6998 9.5378,15.7498 6.7758,15.7498 C4.0118,15.7498 0.7498,9.6998 0.7498,9.6998'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-90.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(5.000000, 8.500000)'><path d='M14,0 C14,0 9.856,7 7,7 C4.145,7 0,0 0,0'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-90.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(6.500000, 3.000000)'><line x1='5.3939' y1='9.7001' x2='5.3939' y2='0.7501'></line><path d='M5.3998,17.3539 C6.6558,17.3539 10.6708,10.9899 9.9488,10.2679 C9.2268,9.5459 1.6418,9.4769 0.8508,10.2679 C0.0598,11.0599 4.1448,17.3539 5.3998,17.3539 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-90.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.7503,10.0001 C0.7503,16.9371 3.0633,19.2501 10.0003,19.2501 C16.9373,19.2501 19.2503,16.9371 19.2503,10.0001 C19.2503,3.0631 16.9373,0.7501 10.0003,0.7501 C3.0633,0.7501 0.7503,3.0631 0.7503,10.0001 Z'></path><path d='M6.5286,8.5582 C6.5286,8.5582 8.9206,12.0442 10.0006,12.0442 C11.0806,12.0442 13.4706,8.5582 13.4706,8.5582'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-90.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='10.0001' y1='14.086' x2='10.0001' y2='5.914'></line><path d='M13.752,10.3218 C13.752,10.3218 11.224,14.0858 10,14.0858 C8.776,14.0858 6.252,10.3218 6.252,10.3218'></path><path d='M0.7501,10.0001 C0.7501,16.9371 3.0631,19.2501 10.0001,19.2501 C16.9371,19.2501 19.2501,16.9371 19.2501,10.0001 C19.2501,3.0631 16.9371,0.7501 10.0001,0.7501 C3.0631,0.7501 0.7501,3.0631 0.7501,10.0001 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-90.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(5.500000, 4.000000)'><line x1='6.7743' y1='15.7501' x2='6.7743' y2='0.7501'></line><path d='M12.7988,9.6998 C12.7988,9.6998 9.5378,15.7498 6.7758,15.7498 C4.0118,15.7498 0.7498,9.6998 0.7498,9.6998'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-180.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(5.000000, 8.500000)'><path d='M14,0 C14,0 9.856,7 7,7 C4.145,7 0,0 0,0'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-180.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(6.500000, 3.000000)'><line x1='5.3939' y1='9.7001' x2='5.3939' y2='0.7501'></line><path d='M5.3998,17.3539 C6.6558,17.3539 10.6708,10.9899 9.9488,10.2679 C9.2268,9.5459 1.6418,9.4769 0.8508,10.2679 C0.0598,11.0599 4.1448,17.3539 5.3998,17.3539 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-180.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.7503,10.0001 C0.7503,16.9371 3.0633,19.2501 10.0003,19.2501 C16.9373,19.2501 19.2503,16.9371 19.2503,10.0001 C19.2503,3.0631 16.9373,0.7501 10.0003,0.7501 C3.0633,0.7501 0.7503,3.0631 0.7503,10.0001 Z'></path><path d='M6.5286,8.5582 C6.5286,8.5582 8.9206,12.0442 10.0006,12.0442 C11.0806,12.0442 13.4706,8.5582 13.4706,8.5582'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-180.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='10.0001' y1='14.086' x2='10.0001' y2='5.914'></line><path d='M13.752,10.3218 C13.752,10.3218 11.224,14.0858 10,14.0858 C8.776,14.0858 6.252,10.3218 6.252,10.3218'></path><path d='M0.7501,10.0001 C0.7501,16.9371 3.0631,19.2501 10.0001,19.2501 C16.9371,19.2501 19.2501,16.9371 19.2501,10.0001 C19.2501,3.0631 16.9371,0.7501 10.0001,0.7501 C3.0631,0.7501 0.7501,3.0631 0.7501,10.0001 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-180.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(5.500000, 4.000000)'><line x1='6.7743' y1='15.7501' x2='6.7743' y2='0.7501'></line><path d='M12.7988,9.6998 C12.7988,9.6998 9.5378,15.7498 6.7758,15.7498 C4.0118,15.7498 0.7498,9.6998 0.7498,9.6998'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.950000, 2.649693)'><path d='M12.7999111,6.82200709 L12.7999111,3.79000709 C12.8049,1.70200709 11.1159,0.00500709014 9.0279,3.55271368e-15 C6.9389,-0.00399290986 5.2429,1.68500709 5.2379,3.77300709 L5.2379,6.82200709'></path><path d='M5.32907052e-15,11.557807 C5.32907052e-15,6.263807 2.255,4.498807 9.019,4.498807 C15.783,4.498807 18.038,6.263807 18.038,11.557807 C18.038,16.850807 15.783,18.615807 9.019,18.615807 C2.255,18.615807 5.32907052e-15,16.850807 5.32907052e-15,11.557807 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.949964, 2.549853)'><path d='M13.413836,4.32004688 C13.413836,1.93404688 11.479836,4.68846679e-05 9.093836,4.68846679e-05 C6.707836,-0.0109531153 4.765836,1.91504688 4.754836,4.30104688 L4.754836,4.32004688'></path><line x1='12.022736' y1='8.823947' x2='11.976736' y2='8.823947'></line><line x1='6.191636' y1='8.823947' x2='6.145636' y2='8.823947'></line><path d='M9.08423611,18.939647 C2.57623611,18.939647 1.82723611,16.889647 0.366236112,11.472647 C-1.09976389,6.038647 1.84123611,4.005647 9.08423611,4.005647 C16.3272361,4.005647 19.2682361,6.038647 17.8022361,11.472647 C16.3412361,16.889647 15.5922361,18.939647 9.08423611,18.939647 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(4.500000, 2.500000)'><line x1='4.042443' y1='6.7177' x2='10.897443' y2='6.7177'></line><path d='M7.47024319,0 C1.08324319,0 0.00424318741,0.932 0.00424318741,8.429 C0.00424318741,16.822 -0.152756813,19 1.44324319,19 C3.03824319,19 5.64324319,15.316 7.47024319,15.316 C9.29724319,15.316 11.9022432,19 13.4972432,19 C15.0932432,19 14.9362432,16.822 14.9362432,8.429 C14.9362432,0.932 13.8572432,0 7.47024319,0 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.650200, 2.850200)'><path d='M2.044,3.58024493 C7.3705141,2.243 13.9926469,2.32498848 15.5231061,4.06777179 C17.0535652,5.8105551 17.0220031,11.638 15.2330031,13.237 C13.4450031,14.836 5.68,14.988 3.22,13.237 C0.621,11.386 2.129,5.692 2.044,2.243 C2.095,0.313 -1.13686838e-13,0 -1.13686838e-13,0'></path><line x1='10.5059' y1='7.8696' x2='13.2789' y2='7.8696'></line><path d='M3.6138,17.2773 C3.9138,17.2773 4.1578,17.5213 4.1578,17.8213 C4.1578,18.1223 3.9138,18.3663 3.6138,18.3663 C3.3128,18.3663 3.0688,18.1223 3.0688,17.8213 C3.0688,17.5213 3.3128,17.2773 3.6138,17.2773 Z'></path><path d='M13.9453,17.2773 C14.2463,17.2773 14.4903,17.5213 14.4903,17.8213 C14.4903,18.1223 14.2463,18.3663 13.9453,18.3663 C13.6453,18.3663 13.4013,18.1223 13.4013,17.8213 C13.4013,17.5213 13.6453,17.2773 13.9453,17.2773 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.500000)'><path d='M0.7501,0.7499 L2.8301,1.1099 L3.7931,12.5829 C3.8701,13.5199 4.6531,14.2389 5.5931,14.2359094 L16.5021,14.2359094 C17.3991,14.2379 18.1601,13.5779 18.2871,12.6899 L19.2361,6.1319 C19.3421,5.3989 18.8331,4.7189 18.1011,4.6129 C18.0371,4.6039 3.1641,4.5989 3.1641,4.5989'></path><line x1='12.1251' y1='8.2948' x2='14.8981' y2='8.2948'></line><path d='M5.1544,17.7025 C5.4554,17.7025 5.6984,17.9465 5.6984,18.2465 C5.6984,18.5475 5.4554,18.7915 5.1544,18.7915 C4.8534,18.7915 4.6104,18.5475 4.6104,18.2465 C4.6104,17.9465 4.8534,17.7025 5.1544,17.7025 Z'></path><path d='M16.4347,17.7025 C16.7357,17.7025 16.9797,17.9465 16.9797,18.2465 C16.9797,18.5475 16.7357,18.7915 16.4347,18.7915 C16.1337,18.7915 15.8907,18.5475 15.8907,18.2465 C15.8907,17.9465 16.1337,17.7025 16.4347,17.7025 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.749800, 2.050100)'><path d='M-1.0658141e-14,10.7255 C-1.0658141e-14,3.7695 2.319,1.4515 9.274,1.4515 C16.23,1.4515 18.549,3.7695 18.549,10.7255 C18.549,17.6815 16.23,19.9995 9.274,19.9995 C2.319,19.9995 -1.0658141e-14,17.6815 -1.0658141e-14,10.7255 Z'></path><line x1='0.2754' y1='7.2739' x2='18.2834' y2='7.2739'></line><line x1='13.6787' y1='15.0629' x2='13.6877' y2='15.0629'></line><line x1='9.2793' y1='15.0629' x2='9.2883' y2='15.0629'></line><line x1='13.2832' y1='2.84217094e-14' x2='13.2832' y2='3.262'></line><line x1='5.2749' y1='2.84217094e-14' x2='5.2749' y2='3.262'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.500000, 2.500000)'><path d='M5.70048686,13.2990152 C-1.19749607,6.40022271 -0.216619457,3.24115109 0.510545563,2.22315724 C0.603962383,2.05862226 2.90647469,-1.3881202 5.37458954,0.634067783 C11.5008221,5.67945335 3.74510296,4.96611459 8.8893974,10.1112827 C14.0347534,15.2553892 13.3213886,7.49995329 18.3658969,13.6249006 C20.3881587,16.0939869 16.9412904,18.3964151 16.7778109,18.488767 C15.7597799,19.2169669 12.5995313,20.1978077 5.70048686,13.2990152 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M12.3525,0.7501 C16.0535,1.1611 18.9775,4.0811 19.3935,7.7821'></path><path d='M12.3525,4.2931 C14.1235,4.6371 15.5075,6.0221 15.8525,7.7931'></path><path d='M5.70048686,14.2990152 C-1.19749607,7.40022271 -0.216619457,4.24115109 0.510545563,3.22315724 C0.603962383,3.05862226 2.90647469,-0.388120203 5.37458954,1.63406778 C11.5008221,6.67945335 3.74510296,5.96611459 8.8893974,11.1112827 C14.0347534,16.2553892 13.320327,8.49995329 18.3658969,14.6249006 C20.3881587,17.0939869 16.9412904,19.3964151 16.7778109,19.488767 C15.7597799,20.2169669 12.5995313,21.1978077 5.70048686,14.2990152 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.500000, 3.042105)'><path d='M12.9381053,9.456 C12.9381053,7.71915789 11.5296842,6.31073684 9.79284211,6.31073684 C8.056,6.31073684 6.64757895,7.71915789 6.64757895,9.456 C6.64757895,11.1928421 8.056,12.6012632 9.79284211,12.6012632 C11.5296842,12.6012632 12.9381053,11.1928421 12.9381053,9.456 Z'></path><path d='M9.79252632,17.158 C17.8377895,17.158 18.7956842,14.7474737 18.7956842,9.52431579 C18.7956842,5.86326316 18.3114737,3.90431579 15.262,3.06221053 C14.982,2.97378947 14.6714737,2.80536842 14.4198947,2.52852632 C14.0135789,2.08326316 13.7167368,0.715894737 12.7356842,0.302210526 C11.7546316,-0.110421053 7.81463158,-0.0914736842 6.84936842,0.302210526 C5.88515789,0.696947368 5.57147368,2.08326316 5.16515789,2.52852632 C4.91357895,2.80536842 4.60410526,2.97378947 4.32305263,3.06221053 C1.27357895,3.90431579 0.789368421,5.86326316 0.789368421,9.52431579 C0.789368421,14.7474737 1.74726316,17.158 9.79252632,17.158 Z'></path><line x1='14.7045' y1='5.957895' x2='14.7135' y2='5.957895'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.000000, 3.000000)'><path d='M18.00036,3.6738 C18.00036,5.7024 16.35516,7.3476 14.32656,7.3476 C12.29796,7.3476 10.65366,5.7024 10.65366,3.6738 C10.65366,1.6452 12.29796,-6.39488462e-15 14.32656,-6.39488462e-15 C16.35516,-6.39488462e-15 18.00036,1.6452 18.00036,3.6738 Z'></path><path d='M7.3467,3.6738 C7.3467,5.7024 5.7024,7.3476 3.6729,7.3476 C1.6452,7.3476 4.79616347e-15,5.7024 4.79616347e-15,3.6738 C4.79616347e-15,1.6452 1.6452,-6.39488462e-15 3.6729,-6.39488462e-15 C5.7024,-6.39488462e-15 7.3467,1.6452 7.3467,3.6738 Z'></path><path d='M18.00036,14.26194 C18.00036,16.29054 16.35516,17.93484 14.32656,17.93484 C12.29796,17.93484 10.65366,16.29054 10.65366,14.26194 C10.65366,12.23334 12.29796,10.58814 14.32656,10.58814 C16.35516,10.58814 18.00036,12.23334 18.00036,14.26194 Z'></path><path d='M7.3467,14.26194 C7.3467,16.29054 5.7024,17.93484 3.6729,17.93484 C1.6452,17.93484 4.79616347e-15,16.29054 4.79616347e-15,14.26194 C4.79616347e-15,12.23334 1.6452,10.58814 3.6729,10.58814 C5.7024,10.58814 7.3467,12.23334 7.3467,14.26194 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.300000, 2.300000)'><line x1='5.18305279' y1='7.960947' x2='5.18305279' y2='14.6546312'></line><line x1='9.73684179' y1='4.757368' x2='9.73684179' y2='14.6552627'></line><line x1='14.2156838' y1='11.498211' x2='14.2156838' y2='14.6550531'></line><path d='M-3.55271368e-14,9.73684211 C-3.55271368e-14,2.43473684 2.43473684,2.13162821e-14 9.73684211,2.13162821e-14 C17.0389474,2.13162821e-14 19.4736842,2.43473684 19.4736842,9.73684211 C19.4736842,17.0389474 17.0389474,19.4736842 9.73684211,19.4736842 C2.43473684,19.4736842 -3.55271368e-14,17.0389474 -3.55271368e-14,9.73684211 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='13.9394' y1='10.413' x2='13.9484' y2='10.413'></line><line x1='9.9304' y1='10.413' x2='9.9394' y2='10.413'></line><line x1='5.9214' y1='10.413' x2='5.9304' y2='10.413'></line><path d='M17.0710351,17.0698449 C14.0159481,20.1263505 9.48959549,20.7867004 5.78630747,19.074012 C5.23960769,18.8538953 1.70113357,19.8338667 0.933341969,19.0669763 C0.165550368,18.2990808 1.14639409,14.7601278 0.926307229,14.213354 C-0.787154393,10.5105699 -0.125888852,5.98259958 2.93020311,2.9270991 C6.83146881,-0.9756997 13.1697694,-0.9756997 17.0710351,2.9270991 C20.9803405,6.8359285 20.9723008,13.1680512 17.0710351,17.0698449 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='12.3941' y1='7.5948' x2='7.6021' y2='12.3868'></line><line x1='12.3999' y1='12.3931' x2='7.5999' y2='7.5931'></line><path d='M0.75,10.0001 C0.75,16.9371 3.063,19.2501 10,19.2501 C16.937,19.2501 19.25,16.9371 19.25,10.0001 C19.25,3.0631 16.937,0.7501 10,0.7501 C3.063,0.7501 0.75,3.0631 0.75,10.0001 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.7498,10.0001 C0.7498,3.0631 3.0628,0.7501 9.9998,0.7501 C16.9368,0.7501 19.2498,3.0631 19.2498,10.0001 C19.2498,16.9371 16.9368,19.2501 9.9998,19.2501 C3.0628,19.2501 0.7498,16.9371 0.7498,10.0001 Z'></path><line x1='9.9998' y1='6.105' x2='9.9998' y2='10'></line><line x1='9.9955' y1='13.5' x2='10.0045' y2='13.5'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.500000, 3.000000)'><path d='M9.5,18 C3.00557739,18 0.456662548,17.5386801 0.0435259337,15.2033146 C-0.36961068,12.8679491 2.27382642,8.47741935 3.08841712,7.02846996 C5.81256986,2.18407813 7.66371927,0 9.5,0 C11.3362807,0 13.1874301,2.18407813 15.9115829,7.02846996 C16.7261736,8.47741935 19.3696107,12.8679491 18.9564741,15.2033146 C18.5443995,17.5386801 15.9944226,18 9.5,18 Z'></path><line x1='9.5' y1='5.5' x2='9.5' y2='9.395'></line><line x1='9.4957' y1='12.895' x2='9.5047' y2='12.895'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.500000, 2.000000)'><path d='M15.3891429,7.55409524 C15.3891429,15.5731429 16.5434286,19.1979048 8.77961905,19.1979048 C1.01485714,19.1979048 2.19295238,15.5731429 2.19295238,7.55409524'></path><line x1='16.8651429' y1='4.47980952' x2='0.714666667' y2='4.47980952'></line><path d='M12.2148571,4.47980952 C12.2148571,4.47980952 12.7434286,0.714095238 8.78914286,0.714095238 C4.83580952,0.714095238 5.36438095,4.47980952 5.36438095,4.47980952'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.7502,10.0001 C0.7502,3.0631 3.0632,0.7501 10.0002,0.7501 C16.9372,0.7501 19.2502,3.0631 19.2502,10.0001 C19.2502,16.9371 16.9372,19.2501 10.0002,19.2501 C3.0632,19.2501 0.7502,16.9371 0.7502,10.0001 Z'></path><line x1='7.4299' y1='12.5699' x2='12.5699' y2='7.4299'></line><line x1='12.4955' y1='12.5' x2='12.5045' y2='12.5'></line><line x1='7.4955' y1='7.5' x2='7.5045' y2='7.5'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.75,10.0001 C0.75,16.9371 3.063,19.2501 10,19.2501 C16.937,19.2501 19.25,16.9371 19.25,10.0001 C19.25,3.0631 16.937,0.7501 10,0.7501 C3.063,0.7501 0.75,3.0631 0.75,10.0001 Z'></path><polygon points='6.6978 13.3023 8.2718 8.2723 13.3018 6.6983 11.7278 11.7273'></polygon></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.610000, 2.750100)'><line x1='11.9858' y1='12.9463' x2='4.7658' y2='12.9463'></line><line x1='11.9858' y1='9.1865' x2='4.7658' y2='9.1865'></line><line x1='7.521' y1='5.4272' x2='4.766' y2='5.4272'></line><path d='M7.63833441e-14,9.25 C7.63833441e-14,16.187 2.098,18.5 8.391,18.5 C14.685,18.5 16.782,16.187 16.782,9.25 C16.782,2.313 14.685,0 8.391,0 C2.098,0 7.63833441e-14,2.313 7.63833441e-14,9.25 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='9.8791' y1='12.791' x2='9.8791' y2='0.75'></line><polyline points='12.7951 9.8642 9.8791 12.7922 6.9631 9.8642'></polyline><path d='M14.3703,5.2587 C17.9493,5.5887 19.2503,6.9287 19.2503,12.2587 C19.2503,19.3587 16.9393,19.3587 10.0003,19.3587 C3.0593,19.3587 0.7503,19.3587 0.7503,12.2587 C0.7503,6.9287 2.0503,5.5887 5.6303,5.2587'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M10.0002,0.7501 C3.0632,0.7501 0.7502,3.0631 0.7502,10.0001 C0.7502,16.9371 3.0632,19.2501 10.0002,19.2501 C16.9372,19.2501 19.2502,16.9371 19.2502,10.0001'></path><path d='M17.5285,2.3038 L17.5285,2.3038 C16.5355,1.4248 15.0185,1.5168 14.1395,2.5098 C14.1395,2.5098 9.7705,7.4448 8.2555,9.1578 C6.7385,10.8698 7.8505,13.2348 7.8505,13.2348 C7.8505,13.2348 10.3545,14.0278 11.8485,12.3398 C13.3435,10.6518 17.7345,5.6928 17.7345,5.6928 C18.6135,4.6998 18.5205,3.1828 17.5285,2.3038 Z'></path><line x1='13.009' y1='3.8008' x2='16.604' y2='6.9838'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.500000, 3.500000)'><line x1='9.8352' y1='16.0078' x2='16.2122' y2='16.0078'></line><path d='M12.5578,1.3589 L12.5578,1.3589 C11.2138,0.3509 9.3078,0.6229 8.2998,1.9659 C8.2998,1.9659 3.2868,8.6439 1.5478,10.9609 C-0.1912,13.2789 1.4538,16.1509 1.4538,16.1509 C1.4538,16.1509 4.6978,16.8969 6.4118,14.6119 C8.1268,12.3279 13.1638,5.6169 13.1638,5.6169 C14.1718,4.2739 13.9008,2.3669 12.5578,1.3589 Z'></path><line x1='7.0041' y1='3.7114' x2='11.8681' y2='7.3624'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.000000, 3.000000)'><path d='M9.00372891,18 C6.99224623,18 6.98372299,15.9937381 6.98372299,12.5994897 C6.98372299,9.20524124 0,6.82717857 0,3.10081599 C0,-0.0469577752 2.79029299,0 8.9994673,0 C15.209707,0 18,-0.0469577752 18,3.10081599 C18,6.82717857 11.0173424,9.20524124 11.0173424,12.5994897 C11.0173424,15.9937381 11.0141462,18 9.00372891,18 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(4.000000, 4.000000)'><line x1='7.14366842' y1='13.8828263' x2='0.671142105' y2='13.8828263'></line><path d='M11.2049684,13.8837211 C11.2049684,15.9255105 11.8858632,16.6055105 13.9267579,16.6055105 C15.9676526,16.6055105 16.6485474,15.9255105 16.6485474,13.8837211 C16.6485474,11.8419316 15.9676526,11.1619316 13.9267579,11.1619316 C11.8858632,11.1619316 11.2049684,11.8419316 11.2049684,13.8837211 Z'></path><line x1='10.1765579' y1='3.39418421' x2='16.6481895' y2='3.39418421'></line><path d='M6.11525789,3.39284211 C6.11525789,1.35194737 5.43436316,0.671052632 3.39346842,0.671052632 C1.35167895,0.671052632 0.670784211,1.35194737 0.670784211,3.39284211 C0.670784211,5.43463158 1.35167895,6.11463158 3.39346842,6.11463158 C5.43436316,6.11463158 6.11525789,5.43463158 6.11525789,3.39284211 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 1.977425)'><line x1='7.25474269' y1='10.085022' x2='7.25474269' y2='13.6602214'></line><line x1='9.07928848' y1='11.8722397' x2='5.431535' y2='11.8722397'></line><line x1='13.477308' y1='10.1936617' x2='13.3751594' y2='10.1936617'></line><line x1='15.208106' y1='13.6058057' x2='15.1059574' y2='13.6058057'></line><path d='M6.5140228,0.238664844 L6.5140228,0.238664844 C6.52070542,0.952750059 7.10591161,1.52554569 7.81999683,1.51886307 L8.82811713,1.51886307 C9.93074871,1.51027114 10.8329018,2.39428572 10.8481764,3.4969173 L10.8481764,4.50408295'></path><path d='M19.8121415,11.9178722 C19.8121415,6.35793599 17.4254931,4.50398748 10.2645931,4.50398748 C3.10273844,4.50398748 0.716089999,6.35793599 0.716089999,11.9178722 C0.716089999,17.4787631 3.10273844,19.3317569 10.2645931,19.3317569 C17.4254931,19.3317569 19.8121415,17.4787631 19.8121415,11.9178722 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.200000, 2.000000)'><path d='M11.4786,1.3486 C10.7706,2.1636 10.4886,7.2886 11.3116,8.1126 C12.1346,8.9346 17.0796,8.5186 18.2676,7.5836 C21.1256,5.3326 13.7386,-1.2534 11.4786,1.3486 Z'></path><path d='M15.9376,11.79 C17.0216,12.874 14.1476,19.054 8.4516,19.054 C4.1976,19.054 0.7496,15.606 0.7496,11.353 C0.7496,6.053 5.9786,2.663 7.4776,4.162 C8.3406,5.025 7.3686,9.086 8.9166,10.635 C10.4646,12.184 14.8536,10.706 15.9376,11.79 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.550170, 3.550158)'><path d='M0.371729633,8.89614246 C-0.701270367,5.54614246 0.553729633,1.38114246 4.07072963,0.249142462 C5.92072963,-0.347857538 8.20372963,0.150142462 9.50072963,1.93914246 C10.7237296,0.0841424625 13.0727296,-0.343857538 14.9207296,0.249142462 C18.4367296,1.38114246 19.6987296,5.54614246 18.6267296,8.89614246 C16.9567296,14.2061425 11.1297296,16.9721425 9.50072963,16.9721425 C7.87272963,16.9721425 2.09772963,14.2681425 0.371729633,8.89614246 Z'></path><path d='M13.23843,4.013842 C14.44543,4.137842 15.20043,5.094842 15.15543,6.435842'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 3.500000)'><path d='M4.42,14.2298 C2.19,12.7698 0.75,10.5698 0.75,8.6398 C0.75,5.3598 4.89,1.3398 10,1.3398 C12.09,1.3398 14.03,2.0098 15.59,3.0498'></path><path d='M17.8497,5.1102 C18.7407,6.2402 19.2597,7.4902 19.2597,8.6402 C19.2597,11.9202 15.1097,15.9402 9.9997,15.9402 C9.0897,15.9402 8.2007,15.8102 7.3697,15.5802'></path><path d='M7.7657,10.867 C7.1707,10.278 6.8377,9.475 6.8406799,8.638 C6.8367,6.893 8.2487,5.475 9.9947,5.47199104 C10.8347,5.47 11.6407,5.803 12.2347,6.397'></path><path d='M13.1095,9.1991 C12.8755,10.4911 11.8645,11.5041 10.5725,11.7411'></path><line x1='17.8917' y1='0.7499' x2='2.1177' y2='16.5239'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.400000, 2.000000)'><line x1='6.6787' y1='14.1354' x2='12.4937' y2='14.1354'></line><path d='M1.24344979e-14,11.713 C1.24344979e-14,6.082 0.614,6.475 3.919,3.41 C5.365,2.246 7.615,0 9.558,0 C11.5,0 13.795,2.235 15.254,3.41 C18.559,6.475 19.172,6.082 19.172,11.713 C19.172,20 17.213,20 9.586,20 C1.959,20 1.24344979e-14,20 1.24344979e-14,11.713 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.75,10.0001 C0.75,16.9371 3.063,19.2501 10,19.2501 C16.937,19.2501 19.25,16.9371 19.25,10.0001 C19.25,3.0631 16.937,0.7501 10,0.7501 C3.063,0.7501 0.75,3.0631 0.75,10.0001 Z'></path><path d='M8.5986,6.7842 C8.5986,7.7572 7.8106,8.5452 6.8376,8.5452 C5.8656,8.5452 5.0766,7.7572 5.0766,6.7842 C5.0766,5.8112 5.8656,5.0232 6.8376,5.0232 C7.8106,5.0232 8.5986,5.8112 8.5986,6.7842 Z'></path><path d='M19.1201,12.6666 C18.2391,11.7606 16.9931,9.9296 14.7041,9.9296 C12.4151,9.9296 12.3651,13.9676 10.0291,13.9676 C7.6921,13.9676 6.7511,12.5966 5.2281,13.3126 C3.7061,14.0276 2.4661,16.8736 2.4661,16.8736'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M4.0706,14.459 C4.0706,14.459 4.8826,12.822 6.0646,12.822 C7.2466,12.822 7.8506,14.197 9.1606,14.197 C10.4696,14.197 11.9386,10.749 13.4226,10.749 C14.9046,10.749 15.9706,13.14 15.9706,13.14'></path><path d='M8.1393,7.1049 C8.1393,7.9649 7.4423,8.6629 6.5813,8.6629 C5.7213,8.6629 5.0243,7.9649 5.0243,7.1049 C5.0243,6.2449 5.7213,5.5469 6.5813,5.5469 C7.4423,5.5479 8.1393,6.2449 8.1393,7.1049 Z'></path><path d='M0.7503,10.0001 C0.7503,16.9371 3.0633,19.2501 10.0003,19.2501 C16.9373,19.2501 19.2503,16.9371 19.2503,10.0001 C19.2503,3.0631 16.9373,0.7501 10.0003,0.7501 C3.0633,0.7501 0.7503,3.0631 0.7503,10.0001 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.750200, 2.749900)'><path d='M0,9.25 C0,2.313 2.313,0 9.25,0 C16.187,0 18.5,2.313 18.5,9.25 C18.5,16.187 16.187,18.5 9.25,18.5 C2.313,18.5 0,16.187 0,9.25 Z' transform='translate(9.250000, 9.250000) rotate(-180.000000) translate(-9.250000, -9.250000) '></path><line x1='9.25' y1='9.2501' x2='9.25' y2='13.1451' transform='translate(9.250000, 11.197600) rotate(-180.000000) translate(-9.250000, -11.197600) '></line><line x1='9.2453' y1='5.7501' x2='9.2543' y2='5.7501' transform='translate(9.249800, 5.750100) rotate(-180.000000) translate(-9.249800, -5.750100) '></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(4.500000, 3.000000)'><path d='M10.010211,7.71050782 C10.010211,6.32923624 8.89097476,5.21 7.50970318,5.21 C6.12944724,5.21 5.010211,6.32923624 5.010211,7.71050782 C5.010211,9.09076376 6.12944724,10.21 7.50970318,10.21 C8.89097476,10.21 10.010211,9.09076376 10.010211,7.71050782 Z'></path><path d='M7.49951162,18 C4.60148466,18 0,12.9586541 0,7.59863646 C0,3.40246316 3.357101,0 7.49951162,0 C11.6419223,0 15,3.40246316 15,7.59863646 C15,12.9586541 10.3985153,18 7.49951162,18 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.500000, 2.000000)'><path d='M12.9709,7.4033 L12.9709,5.2543 C12.9399,2.7353 10.8719,0.7193 8.3539,0.7503 C5.8869,0.7813 3.8919,2.7673 3.8499,5.2343 L3.8499,7.4033'></path><line x1='8.4103' y1='12.1562' x2='8.4103' y2='14.3772'></line><path d='M8.4103,6.8242 C2.6653,6.8242 0.7503,8.3922 0.7503,13.0952 C0.7503,17.7992 2.6653,19.3672 8.4103,19.3672 C14.1553,19.3672 16.0713,17.7992 16.0713,13.0952 C16.0713,8.3922 14.1553,6.8242 8.4103,6.8242 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='12.791' y1='10.1207' x2='0.75' y2='10.1207'></line><polyline points='9.8643 7.2047 12.7923 10.1207 9.8643 13.0367'></polyline><path d='M5.2588,5.6299 C5.5888,2.0499 6.9288,0.7499 12.2588,0.7499 C19.3598,0.7499 19.3598,3.0599 19.3598,9.9999 C19.3598,16.9399 19.3598,19.2499 12.2588,19.2499 C6.9288,19.2499 5.5888,17.9499 5.2588,14.3699'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='19.791' y1='10.1207' x2='7.75' y2='10.1207'></line><polyline points='16.8643 7.2047 19.7923 10.1207 16.8643 13.0367'></polyline><path d='M0.2588,5.6299 C0.5888,2.0499 1.9288,0.7499 7.2588,0.7499 C14.3598,0.7499 14.3598,3.0599 14.3598,9.9999 C14.3598,16.9399 14.3598,19.2499 7.2588,19.2499 C1.9288,19.2499 0.5888,17.9499 0.2588,14.3699' transform='translate(7.309300, 9.999900) scale(-1, 1) translate(-7.309300, -9.999900) '></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.452080, 2.851980)'><path d='M15.0928322,6.167017 C15.0928322,6.167017 11.8828071,10.0196486 9.53493746,10.0196486 C7.18807029,10.0196486 3.941955,6.167017 3.941955,6.167017'></path><path d='M1.04805054e-13,9.11679198 C1.04805054e-13,2.27869674 2.38095238,8.8817842e-15 9.52380952,8.8817842e-15 C16.6666667,8.8817842e-15 19.047619,2.27869674 19.047619,9.11679198 C19.047619,15.9538847 16.6666667,18.233584 9.52380952,18.233584 C2.38095238,18.233584 1.04805054e-13,15.9538847 1.04805054e-13,9.11679198 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.7502,10.0001 C0.7502,3.0631 3.0632,0.7501 10.0002,0.7501 C16.9372,0.7501 19.2502,3.0631 19.2502,10.0001 C19.2502,16.9371 16.9372,19.2501 10.0002,19.2501 C3.0632,19.2501 0.7502,16.9371 0.7502,10.0001 Z'></path><line x1='13.2045' y1='11.9' x2='13.2135' y2='11.9'></line><line x1='10.2045' y1='7.9' x2='10.2135' y2='7.9'></line><line x1='7.1955' y1='11.9' x2='7.2045' y2='11.9'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.75,10.0001 C0.75,3.0631 3.063,0.7501 10,0.7501 C16.937,0.7501 19.25,3.0631 19.25,10.0001 C19.25,16.9371 16.937,19.2501 10,19.2501 C3.063,19.2501 0.75,16.9371 0.75,10.0001 Z'></path><line x1='13.9935' y1='10' x2='14.0025' y2='10'></line><line x1='9.9945' y1='10' x2='10.0035' y2='10'></line><line x1='5.9955' y1='10' x2='6.0045' y2='10'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(4.614552, 2.514190)'><path d='M7.38163814,2.84217094e-14 C2.94735243,2.84217094e-14 1.02068576,4.0152381 1.02068576,6.66952381 C1.02068576,8.65333333 1.30830481,8.06952381 0.210209572,10.4895238 C-1.13074281,13.9380952 4.26163814,15.347619 7.38163814,15.347619 C10.5006858,15.347619 15.8930667,13.9380952 14.5530667,10.4895238 C13.4549715,8.06952381 13.7425905,8.65333333 13.7425905,6.66952381 C13.7425905,4.0152381 11.8149715,2.84217094e-14 7.38163814,2.84217094e-14 Z'></path><path d='M9.691448,17.998 C8.39716229,19.4437143 6.37811467,19.4608571 5.071448,17.998'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.649800, 2.749900)'><path d='M16.51,5.55 L10.84,0.15 C10.11,0.05 9.29,0 8.39,0 C2.1,0 -1.95399252e-14,2.32 -1.95399252e-14,9.25 C-1.95399252e-14,16.19 2.1,18.5 8.39,18.5 C14.69,18.5 16.79,16.19 16.79,9.25 C16.79,7.83 16.7,6.6 16.51,5.55 Z'></path><path d='M10.2844,0.0827 L10.2844,2.7437 C10.2844,4.6017 11.7904,6.1067 13.6484,6.1067 L16.5994,6.1067'></path><line x1='8.0105' y1='13.2673' x2='8.0105' y2='7.2263'></line><polyline points='5.6648 10.9123 8.0098 13.2673 10.3548 10.9123'></polyline></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.650100, 2.749900)'><path d='M16.51,5.55 L10.84,0.15 C10.11,0.05 9.29,0 8.39,0 C2.1,0 -1.95399252e-14,2.32 -1.95399252e-14,9.25 C-1.95399252e-14,16.19 2.1,18.5 8.39,18.5 C14.69,18.5 16.79,16.19 16.79,9.25 C16.79,7.83 16.7,6.6 16.51,5.55 Z'></path><path d='M10.2839,0.0827 L10.2839,2.7437 C10.2839,4.6017 11.7899,6.1067 13.6479,6.1067 L16.5989,6.1067'></path><line x1='10.6623' y1='10.2306' x2='5.7623' y2='10.2306'></line><line x1='8.2131' y1='12.6808' x2='8.2131' y2='7.7808'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.650100, 2.749900)'><path d='M16.51,5.55 L10.84,0.15 C10.11,0.05 9.29,0 8.39,0 C2.1,0 -1.95399252e-14,2.32 -1.95399252e-14,9.25 C-1.95399252e-14,16.19 2.1,18.5 8.39,18.5 C14.69,18.5 16.79,16.19 16.79,9.25 C16.79,7.83 16.7,6.6 16.51,5.55 Z'></path><path d='M10.2839,0.0827 L10.2839,2.7437 C10.2839,4.6017 11.7899,6.1067 13.6479,6.1067 L16.5989,6.1067'></path><line x1='8.0095' y1='7.2262' x2='8.0095' y2='13.2672'></line><polyline points='10.3547 9.5817 8.0097 7.2267 5.6647 9.5817'></polyline></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.649800, 2.749900)'><line x1='10.6555' y1='12.6999' x2='5.2555' y2='12.6999'></line><line x1='8.6106' y1='8.6886' x2='5.2546' y2='8.6886'></line><path d='M16.51,5.55 L10.84,0.15 C10.11,0.05 9.29,0 8.39,0 C2.1,0 -1.95399252e-14,2.32 -1.95399252e-14,9.25 C-1.95399252e-14,16.19 2.1,18.5 8.39,18.5 C14.69,18.5 16.79,16.19 16.79,9.25 C16.79,7.83 16.7,6.6 16.51,5.55 Z'></path><path d='M10.2844,0.0827 L10.2844,2.7437 C10.2844,4.6017 11.7904,6.1067 13.6484,6.1067 L16.5994,6.1067'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.749900, 2.750100)'><path d='M7.9389,9.25 C7.9389,10.273 7.1099,11.102 6.0869,11.102 C5.0639,11.102 4.2349,10.273 4.2349,9.25 C4.2349,8.227 5.0639,7.398 6.0869,7.398 L6.0899,7.398 C7.1119,7.399 7.9389,8.228 7.9389,9.25 Z'></path><polyline points='7.9419 9.25 14.2599 9.25 14.2599 11.102'></polyline><line x1='11.4321' y1='11.102' x2='11.4321' y2='9.25'></line><path d='M0,9.25 C0,2.313 2.313,0 9.25,0 C16.187,0 18.5,2.313 18.5,9.25 C18.5,16.187 16.187,18.5 9.25,18.5 C2.313,18.5 0,16.187 0,9.25 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.75,10.0001 C0.75,16.9371 3.063,19.2501 10,19.2501 C16.937,19.2501 19.25,16.9371 19.25,10.0001 C19.25,3.0631 16.937,0.7501 10,0.7501 C3.063,0.7501 0.75,3.0631 0.75,10.0001 Z' ></path><path d='M13.416,9.8555 C13.416,8.9515 8.832,6.0595 8.312,6.5795 C7.793,7.0995 7.742,12.5625 8.312,13.1315 C8.883,13.7025 13.416,10.7595 13.416,9.8555 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.300000, 2.300000)'><line x1='9.73684179' y1='6.162632' x2='9.73684179' y2='13.3110531'></line><line x1='13.3146315' y1='9.73684179' x2='6.158842' y2='9.73684179'></line><path d='M-3.55271368e-14,9.73684211 C-3.55271368e-14,2.43473684 2.43473684,2.13162821e-14 9.73684211,2.13162821e-14 C17.0389474,2.13162821e-14 19.4736842,2.43473684 19.4736842,9.73684211 C19.4736842,17.0389474 17.0389474,19.4736842 9.73684211,19.4736842 C2.43473684,19.4736842 -3.55271368e-14,17.0389474 -3.55271368e-14,9.73684211 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(5.000000, 2.400000)'><path d='M6.84454545,19.261909 C3.15272727,19.261909 -8.52651283e-14,18.6874153 -8.52651283e-14,16.3866334 C-8.52651283e-14,14.0858516 3.13272727,11.961909 6.84454545,11.961909 C10.5363636,11.961909 13.6890909,14.0652671 13.6890909,16.366049 C13.6890909,18.6658952 10.5563636,19.261909 6.84454545,19.261909 Z'></path><path d='M6.83729838,8.77363636 C9.26002565,8.77363636 11.223662,6.81 11.223662,4.38727273 C11.223662,1.96454545 9.26002565,-1.0658141e-14 6.83729838,-1.0658141e-14 C4.41457111,-1.0658141e-14 2.45,1.96454545 2.45,4.38727273 C2.44184383,6.80181818 4.39184383,8.76545455 6.80638929,8.77363636 C6.81729838,8.77363636 6.82729838,8.77363636 6.83729838,8.77363636 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(1.450000, 2.950000)'><line x1='21.132' y1='9.8501' x2='3.01980663e-14' y2='9.8501'></line><path d='M1.5461,5.77 C2.1161,2.29 3.8361,0.57 7.3161,-8.8817842e-15'></path><path d='M7.3161,18.0401 C3.8361,17.4601 2.1161,15.7501 1.5461,12.2701 L1.5451,12.2741 C1.4241,11.5541 1.3551,10.7441 1.3351,9.8541'></path><path d='M19.7946,9.854 C19.7746,10.744 19.7046,11.554 19.5846,12.274 L19.5866,12.27 C19.0156,15.75 17.2956,17.46 13.8156,18.04'></path><path d='M13.8161,-8.8817842e-15 C17.2961,0.57 19.0161,2.29 19.5861,5.77'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><circle cx='9.76659044' cy='9.76659044' r='8.9885584'></circle><line x1='16.0183067' y1='16.4851259' x2='19.5423342' y2='20.0000001'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M9.27542857,0.714285714 C14.0030476,0.714285714 17.836381,4.54666667 17.836381,9.2752381 C17.836381,14.0038095 14.0030476,17.8361905 9.27542857,17.8361905 C4.54685714,17.8361905 0.71447619,14.0038095 0.71447619,9.2752381 C0.71447619,4.54666667 4.54685714,0.714285714 9.27542857,0.714285714 Z'></path><path d='M17.8989524,16.487619 C18.678,16.487619 19.3094286,17.12 19.3094286,17.8980952 C19.3094286,18.6780952 18.678,19.3095238 17.8989524,19.3095238 C17.1199048,19.3095238 16.4875238,18.6780952 16.4875238,17.8980952 C16.4875238,17.12 17.1199048,16.487619 17.8989524,16.487619 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.800000, 2.800000)'><path d='M8.69324995,9.63816777 C8.69324995,9.63816777 -3.28340005,7.16056777 0.878549946,4.75801777 C4.39069995,2.73071777 16.4946499,-0.75483223 18.1856499,0.14576777 C19.0862499,1.83676777 15.6006999,13.9407178 13.5733999,17.4528678 C11.1708499,21.6148178 8.69324995,9.63816777 8.69324995,9.63816777 Z'></path><line x1='8.69325' y1='9.638168' x2='18.18565' y2='0.145768'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.500000, 2.500000)'><path d='M8.5,7 C9.88088012,7 11,8.11911988 11,9.5 C11,10.8808801 9.88088012,12 8.5,12 C7.11911988,12 6,10.8808801 6,9.5 C6,8.11911988 7.11911988,7 8.5,7 Z'></path><path d='M16.6680023,4.75024695 L16.6680023,4.75024695 C15.9844554,3.55799324 14.4712377,3.15003899 13.2885153,3.83852352 C12.2597626,4.43613205 10.9740669,3.68838056 10.9740669,2.49217572 C10.9740669,1.11619444 9.86587758,0 8.4997646,0 L8.4997646,0 C7.13365161,0 6.02546233,1.11619444 6.02546233,2.49217572 C6.02546233,3.68838056 4.73976662,4.43613205 3.71199461,3.83852352 C2.52829154,3.15003899 1.01507378,3.55799324 0.331526939,4.75024695 C-0.351039204,5.94250065 0.053989269,7.46664934 1.23769234,8.15414609 C2.26546435,8.7527424 2.26546435,10.2472576 1.23769234,10.8458539 C0.053989269,11.5343384 -0.351039204,13.0584871 0.331526939,14.2497531 C1.01507378,15.4420068 2.52829154,15.849961 3.71101391,15.1624643 L3.71199461,15.1624643 C4.73976662,14.5638679 6.02546233,15.3116194 6.02546233,16.5078243 L6.02546233,16.5078243 C6.02546233,17.8838056 7.13365161,19 8.4997646,19 L8.4997646,19 C9.86587758,19 10.9740669,17.8838056 10.9740669,16.5078243 L10.9740669,16.5078243 C10.9740669,15.3116194 12.2597626,14.5638679 13.2885153,15.1624643 C14.4712377,15.849961 15.9844554,15.4420068 16.6680023,14.2497531 C17.3515491,13.0584871 16.9455399,11.5343384 15.7628176,10.8458539 L15.7618369,10.8458539 C14.7340648,10.2472576 14.7340648,8.7527424 15.7628176,8.15414609 C16.9455399,7.46664934 17.3515491,5.94250065 16.6680023,4.75024695 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.500000, 2.000000)'><path d='M8.4845,19.6057 C10.8195,19.6057 16.1565,17.2837 16.1565,10.8787 C16.1565,4.4747 16.4345,3.9737 15.8195,3.3577 C15.2035,2.7417 11.9935,0.7507 8.4845,0.7507 C4.9755,0.7507 1.7655,2.7417 1.1505,3.3577 C0.5345,3.9737 0.8125,4.4747 0.8125,10.8787 C0.8125,17.2837 6.1505,19.6057 8.4845,19.6057 Z'></path><polyline points='5.8859 9.8748 7.7779 11.7698 11.6759 7.8698'></polyline></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.500000, 2.000000)'><path d='M8.4852,19.6057 C10.8192,19.6057 16.1572,17.2837 16.1572,10.8787 C16.1572,4.4747 16.4352,3.9737 15.8192,3.3577 C15.2032,2.7417 11.9942,0.7507 8.4852,0.7507 C4.9762,0.7507 1.7662,2.7417 1.1502,3.3577 C0.5342,3.9737 0.8122,4.4747 0.8122,10.8787 C0.8122,17.2837 6.1502,19.6057 8.4852,19.6057 Z'></path><line x1='10.3641' y1='11.8245' x2='6.6051' y2='8.0665'></line><line x1='6.6053' y1='11.8245' x2='10.3643' y2='8.0665'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 4.000000)'><path d='M13.1643,8.0521 C13.1643,9.7981 11.7483,11.2141 10.0023,11.2141 C8.2563,11.2141 6.8403,9.7981 6.8403,8.0521 C6.8403,6.3051 8.2563,4.8901 10.0023,4.8901 C11.7483,4.8901 13.1643,6.3051 13.1643,8.0521 Z'></path><path d='M0.7503,8.0521 C0.7503,11.3321 4.8923,15.3541 10.0023,15.3541 C15.1113,15.3541 19.2543,11.3351 19.2543,8.0521 C19.2543,4.7691 15.1113,0.7501 10.0023,0.7501 C4.8923,0.7501 0.7503,4.7721 0.7503,8.0521 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.000000, 3.000000)'><path d='M9,0 C6.96384545,0 6.77134103,3.54652262 5.55911318,4.79957421 C4.34688533,6.05262581 0.578198764,4.61991709 0.0545867365,6.84402682 C-0.467925266,9.06927362 2.92235261,9.82428837 3.34036221,11.7334296 C3.76057187,13.6425708 1.68922429,16.3249199 3.45916494,17.6598406 C5.2291056,18.9936242 7.13434937,15.9747022 9,15.9747022 C10.8656351,15.9747022 12.7708788,18.9936242 14.5408195,17.6598406 C16.3107602,16.3249199 14.2405126,13.6425708 14.6596222,11.7334296 C15.0787319,9.82428837 18.4679097,9.06927362 17.9453977,6.84402682 C17.4228857,4.61991709 13.6530991,6.05262581 12.4419713,4.79957421 C11.2297434,3.54652262 11.036139,0 9,0 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.900000, 4.600000)'><line x1='4.0791' y1='0.0013' x2='4.0791' y2='12.6193'></line><path d='M-2.57571742e-14,4.1 C-2.57571742e-14,4.1 2.169,1.0658141e-14 4.078,1.0658141e-14 C5.986,1.0658141e-14 8.156,4.1 8.156,4.1'></path><line x1='14.0059' y1='14.8275' x2='14.0059' y2='2.2095'></line><path d='M18.085,10.7284 C18.085,10.7284 15.915,14.8284 14.007,14.8284 C12.099,14.8284 9.929,10.7284 9.929,10.7284'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><polyline points='6.4402 10.0001 8.8142 12.3731 13.5602 7.6271'></polyline><path d='M0.7498,10.0001 C0.7498,16.9371 3.0628,19.2501 9.9998,19.2501 C16.9368,19.2501 19.2498,16.9371 19.2498,10.0001 C19.2498,3.0631 16.9368,0.7501 9.9998,0.7501 C3.0628,0.7501 0.7498,3.0631 0.7498,10.0001 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.649900, 3.410905)'><path d='M18.79,10.5830526 C16.129,10.5830526 16.129,6.46863158 18.79,6.46863158 C18.79,1.70147368 18.79,1.42108547e-14 9.395,1.42108547e-14 C-1.95399252e-14,1.42108547e-14 -1.95399252e-14,1.70147368 -1.95399252e-14,6.46863158 C2.661,6.46863158 2.661,10.5830526 -1.95399252e-14,10.5830526 C-1.95399252e-14,15.3511579 -1.95399252e-14,17.0526316 9.395,17.0526316 C18.79,17.0526316 18.79,15.3511579 18.79,10.5830526 Z'></path><path d='M9.39499975,5.76019 C8.71199975,5.76019 8.64699975,6.84966368 8.24099975,7.23524263 C7.83399975,7.61987421 6.57099975,7.18029526 6.39499975,7.86334789 C6.21999975,8.54734789 7.35699975,8.77945316 7.49799975,9.36587421 C7.63799975,9.95229526 6.94399975,10.7765058 7.53699975,11.1876637 C8.13099975,11.5969268 8.76999975,10.6694532 9.39499975,10.6694532 C10.0199998,10.6694532 10.6589998,11.5969268 11.2529998,11.1876637 C11.8469998,10.7765058 11.1519998,9.95229526 11.2919998,9.36587421 C11.4329998,8.77945316 12.5699998,8.54734789 12.3949998,7.86334789 C12.2189998,7.18029526 10.9559998,7.61987421 10.5489998,7.23524263 C10.1429998,6.84966368 10.0779998,5.76019 9.39499975,5.76019 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.500000, 3.000000)'><line x1='10.85926' y1='0.6' x2='10.85926' y2='3.25525'></line><line x1='10.85926' y1='14.5439' x2='10.85926' y2='16.76405'></line><line x1='10.85926' y1='11.5439' x2='10.85926' y2='6.25525'></line><path d='M19,11.0503889 C16.3092602,11.0503889 16.3092602,6.94866667 19,6.94866667 C19,2.19622222 19,0.5 9.5,0.5 C0,0.5 0,2.19622222 0,6.94866667 C2.69073976,6.94866667 2.69073976,11.0503889 0,11.0503889 C0,15.8037778 0,17.5 9.5,17.5 C19,17.5 19,15.8037778 19,11.0503889 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M19.2498,10.0001 C19.2498,15.1081 15.1088,19.2501 9.9998,19.2501 C4.8918,19.2501 0.7498,15.1081 0.7498,10.0001 C0.7498,4.8911 4.8918,0.7501 9.9998,0.7501 C15.1088,0.7501 19.2498,4.8911 19.2498,10.0001 Z'></path><polyline points='14.1907 10.7672 9.6607 10.6932 9.6607 5.8462'></polyline></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 2.000000)'><path d='M0.7501,10.0001 C0.7501,16.9371 3.0631,19.2501 10.0001,19.2501 C16.9371,19.2501 19.2501,16.9371 19.2501,10.0001 C19.2501,3.0631 16.9371,0.7501 10.0001,0.7501 C3.0631,0.7501 0.7501,3.0631 0.7501,10.0001 Z'></path><polyline points='13.3902 12.0181 9.9992 9.9951 9.9992 5.6341'></polyline></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(3.500000, 2.000000)'><path d='M12.7763,3.9878 C12.2033,2.0928 10.4313,0.7248 8.3533,0.7508 C5.8863,0.7808 3.8913,2.7678 3.8493,5.2348 L3.8493,7.4038'></path><line x1='8.4101' y1='12.1562' x2='8.4101' y2='14.3772'></line><path d='M8.4101,6.8242 C2.6651,6.8242 0.7501,8.3922 0.7501,13.0952 C0.7501,17.7992 2.6651,19.3672 8.4101,19.3672 C14.1561,19.3672 16.0711,17.7992 16.0711,13.0952 C16.0711,8.3922 14.1561,6.8242 8.4101,6.8242 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(12.000000, 12.000000) rotate(-90.000000) translate(-12.000000, -12.000000) translate(2.000000, 2.000000)'><line x1='19.791' y1='10.1207' x2='7.75' y2='10.1207'></line><polyline points='16.8643 7.2047 19.7923 10.1207 16.8643 13.0367'></polyline><path d='M0.2588,5.6299 C0.5888,2.0499 1.9288,0.7499 7.2588,0.7499 C14.3598,0.7499 14.3598,3.0599 14.3598,9.9999 C14.3598,16.9399 14.3598,19.2499 7.2588,19.2499 C1.9288,19.2499 0.5888,17.9499 0.2588,14.3699' transform='translate(7.309300, 9.999900) scale(-1, 1) translate(-7.309300, -9.999900) '></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.514381, 5.114095)'><path d='M13.6370476,4.55866688 C15.4751429,3.10152403 17.9418095,1.69200022 18.4084762,2.19676212 C19.1799048,3.02533355 19.1132381,10.9110478 18.4084762,11.6634288 C17.9799048,12.1300955 15.4941905,10.7205716 13.6370476,9.2729526'></path><path d='M-6.21724894e-15,6.92285714 C-6.21724894e-15,1.73047619 1.7247619,-2.66453526e-15 6.90095238,-2.66453526e-15 C12.0761905,-2.66453526e-15 13.8009524,1.73047619 13.8009524,6.92285714 C13.8009524,12.1142857 12.0761905,13.8457143 6.90095238,13.8457143 C1.7247619,13.8457143 -6.21724894e-15,12.1142857 -6.21724894e-15,6.92285714 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(4.500000, 2.500000)'><path d='M2.10368,11.33236 C2.10368,14.30681 4.51478,16.71791 7.49018,16.71791 C10.46463,16.71791 12.87573,14.30681 12.87573,11.33236'></path><path d='M12.875635,8.23973 L12.875635,6.09843 C12.875635,3.12398 10.464535,0.71288 7.490085,0.71288 C4.514685,0.71288 2.103585,3.12398 2.103585,6.09843 L2.103585,8.23973'></path><line x1='7.49018' y1='18.762595' x2='7.49018' y2='16.718195'></line><line x1='0.71212' y1='11.33236' x2='14.26767' y2='11.33236'></line><line x1='5.997445' y1='7.95169' x2='8.982345' y2='7.95169'></line><line x1='7.991115' y1='5.181965' x2='6.987915' y2='5.181965'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(4.900000, 2.500000)'><path d='M1.4649,11.1784 C1.4649,14.3094 4.0029,16.8474 7.1339,16.8474 C10.2659,16.8474 12.8039,14.3094 12.8039,11.1784'></path><path d='M12.8037,7.923 L12.8037,5.669 C12.8037,2.538 10.2657,8.8817842e-16 7.1337,8.8817842e-16 C4.0027,8.8817842e-16 1.4647,2.538 1.4647,5.669 L1.4647,7.923'></path><line x1='7.1338' y1='18.9997' x2='7.1338' y2='16.8477'></line><line x1='1.42108547e-14' y1='11.1784' x2='14.268' y2='11.1784'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(4.000000, 5.000000)'><path d='M14.6559111,3.63457778 C15.9092444,5.90568889 15.9092444,8.67724444 14.6559111,10.9403556'></path><path d='M0.6672,7.28728889 C0.663644444,8.50595556 0.6672,9.93528889 1.67342222,10.7895111 C2.67964444,11.6446222 3.47875556,11.2917333 4.78097778,11.7201778 C6.08408889,12.1495111 7.90897778,14.7966222 9.92497778,13.6010667 C11.0147556,12.8268444 11.5285333,11.3655111 11.5285333,7.28728889 C11.5285333,3.20906667 11.0378667,1.76373333 9.92497778,0.973511111 C7.90897778,-0.221155556 6.08408889,2.42595556 4.78097778,2.8544 C3.47875556,3.28373333 2.67964444,2.93084444 1.67342222,3.78506667 C0.6672,4.63928889 0.663644444,6.06862222 0.6672,7.28728889 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(4.000000, 4.000000)'><path d='M4.40353684,12.5533368 C3.32090526,12.3028105 2.58722105,12.4996526 1.68353684,11.7391263 C0.672484211,10.8801789 0.663536842,9.43965263 0.672484211,8.21386316 C0.663536842,6.98807368 0.672484211,5.54754737 1.68353684,4.6886 C2.69458947,3.82965263 3.49985263,4.1786 4.81511579,3.74912632 C6.12143158,3.31965263 7.95564211,0.653336842 9.98669474,1.85228421 C10.8098526,2.43386316 11.2930105,3.38228421 11.4898526,5.46702105'></path><path d='M11.5794158,9.67210526 C11.4631,12.6784211 10.9441526,13.8863158 9.98678421,14.5663158 C8.94888947,15.1836842 7.95573158,14.7810526 7.06994211,14.1815789'></path><line x1='16.2854632' y1='0.670963158' x2='0.940726316' y2='16.0157'></line></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 4.500000)'><path d='M17.4356364,1.27445455 C19.9292727,4.99445455 19.9365455,9.90354545 17.4356364,13.6317273'></path><path d='M14.9889091,3.71718182 C16.2707273,6.03990909 16.2707273,8.87445455 14.9889091,11.189'></path><path d='M0.682272727,7.45290909 C0.679545455,8.69927273 0.682272727,10.1610909 1.71136364,11.0347273 C2.74136364,11.9092727 3.55772727,11.5483636 4.88954545,11.9865455 C6.22227273,12.4256364 8.08863636,15.1329091 10.1504545,13.9101818 C11.265,13.1183636 11.7904545,11.6238182 11.7904545,7.45290909 C11.7904545,3.282 11.2886364,1.80381818 10.1504545,0.995636364 C8.08863636,-0.226181818 6.22227273,2.48109091 4.88954545,2.91927273 C3.55772727,3.35836364 2.74136364,2.99745455 1.71136364,3.87109091 C0.682272727,4.74472727 0.679545455,6.20654545 0.682272727,7.45290909 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.000000, 3.000000)'><path d='M19.1711429,11.6755238 L15.2844762,11.6755238 C13.8692381,11.6755238 12.721619,10.5279048 12.721619,9.11171429 C12.721619,7.69647619 13.8692381,6.54885714 15.2844762,6.54885714 L19.1406667,6.54885714'></path><line x1='15.722' y1='9.05314286' x2='15.4248571' y2='9.05314286'></line><line x1='5.60619048' y1='5.14371429' x2='9.66619048' y2='5.14371429'></line><path d='M0.714095238,9.25314286 C0.714095238,2.84838095 3.03885714,0.714095238 10.0150476,0.714095238 C16.9902857,0.714095238 19.3150476,2.84838095 19.3150476,9.25314286 C19.3150476,15.6569524 16.9902857,17.7921905 10.0150476,17.7921905 C3.03885714,17.7921905 0.714095238,15.6569524 0.714095238,9.25314286 Z'></path></g></svg>
<svg class='line' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 24 24'><g transform='translate(2.750200, 2.450300)'><line x1='9.2109' y1='14.0665' x2='9.2109' y2='11.4385'></line><path d='M18.3393,9.0274 L18.3103,9.0484 C15.8883,10.5404 12.6903,11.4414 9.2063,11.4414 C5.7223,11.4414 2.5333,10.5404 0.1123,9.0484 L0.0823,9.0274'></path><path d='M-2.14939178e-13,10.9004 C-2.14939178e-13,4.7484 2.303,2.6974 9.211,2.6974 C16.12,2.6974 18.422,4.7484 18.422,10.9004 C18.422,17.0524 16.12,19.1034 9.211,19.1034 C2.303,19.1034 -2.14939178e-13,17.0524 -2.14939178e-13,10.9004 Z'></path><path d='M12.4736,2.919 L12.4736,2.289 C12.4736,1.025 11.5506,-8.8817842e-15 10.4136,-8.8817842e-15 L8.0086,-8.8817842e-15 C6.8716,-8.8817842e-15 5.9486,1.025 5.9486,2.289 L5.9486,2.919'></path></g></svg>


Copyright © ANewTips

Getting Info...

About the Author

Sống hết mình chia sẻ mẹo vặt hay

تعليق واحد

  1. Chỉ cần Copy và Dán là có ngay Icon mới tuyệt quá phải ko mn
Hãy Comment một cách văn minh. Cấm các hành vi chia sẻ Link chứa mã độc,....
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.